pogingen daartoe, niet doenlijk de Turksche markten onder controle te krijgen; volstaan moest worden met herhaalde waar schuwingen tegen het koopen op de bazars. Door de genie werden vele technische vraagstukken ter oplossing aan de militaire apothekers voorgelegd. Kalk, cement, metselsteenen enz. moesten op kwaliteit onderzocht worden; ook op hygiënisch gebied werden de apothekers de vraagbaken, zoo bij den aanleg van bronnen, bij de aanwending van het cyaanproces bij de zuivering van ge bouwen van ongedierte. Naast deze opgaven op zuiver chemisch gebied, moest het laboratorium zich voortdurend bezighouden met de practische bewerking van den afval producten van de leger- bedrijven als vet, bloed, beenderen en de bereiding daaruit van zeep, conserven, voedingspraeparaten. Weer een andere opdracht hadden de 2 marine-apothekers te Kiautchou te vervullen. Bij de beschieting van de stad door Japansche vliegers bleek, dat de witte uniformen der matrozen een voortreffelijk doelwit boden. Er werden toen kleurproeven genomen om deze uniformen khaki-kleur te geven. Hierbij waren de vertegenwoordigers van 2 groote Duitsche kleurstof-fabrieken behulpzaam. Doordat de stad werd ingesloten, konden geen khaki- kleurstoffen uit andere deelen van China betrokken worden en door de overgave der stad werd dit vraagstuk vanzelf afgesloten. In de koloniën hebben de militair-apothekers met hun draag bare laboratoria veel goed en mooi werk geleverd. In Duitsch- Zuid-West-Afrika was hun voornaamste werk het wateronder- zoek en het opsporen van nieuwe waterbronnen. Het is bekend, dat veel in Zuid-West-Afrika gevonden water zóó zoutrijk is, dat het optreden van darmziekten het gebruik ervan onmogelijk maakt. Daar de troep niet zelden marschen van 100 KM. moest maken, z.g. „Durststrecken", voor men aan de naast gelegen bron kwam, was het van groot gewicht te weten of dit water drinkbaar was. Hiertoe werd dan eerst een verkenningstocht gemaakt om mon sters van dit water te onderzoeken en het hing geheel van den uitslag van het onderzoek af of de expeditie in die richting kon ondernomen worden. Ook moest de troep in dagelijksche zaken met raad en daad worden bijgestaan; zoo bij de bereiding van zeep, daar het gebrek hieraan zich pijnlijk deed gevoelen. Van bijzonder belang was bij de typhus-epidemie de verstrekking van goed, betrouwbaar kool- zuur-houdend water, dat alweer onder toezicht van de apothekers in de Sanitatsdepots werd aangemaakt. In Duitsch-Oost-Afrika deed zich in Januari 1917 sterk het gebrek aan genees- en verbandmiddelen voelen, nadat o.a. een groot transport ervan bij Rufidji door den vijand vernietigd was. Geheel door vijandelijk gebied omgeven, van uit zee geblokkeerd, bleef nog maar één mogelijkheid over om den troep van genees- 948

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 74