zijn 80 a 100 schoten per uur noodig. Om het ernstig te belemmeren moet de munitie-inzet ongeveer 2 X z°° groot zijn. Bij een toepassing op eenigszins ruime schaal, wordt een niet onbelangrijke hoeveelheid munitie verschoten, zonder dat zekerheid bestaat, dat de bereikte resultaten daarmede evenredig zijn. Hoewel deze vuren in den afgeloopen oorlog herhaaldelijk uiterst hinderlijk zijn geweest, zullen wij, gelet op onze geringe munitievoorraden, daarvan slechts een spaarzaam gebruik kunnen maken. Teneinde de kans op uitwerking te verhoogen, dienen de schiet- gegevens zoo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden, terwijl een scherpe waarneming van den vijand noodig is om de oogenblikken te leeren kennen, waarop het vuur hem het meest zal hinderen, ad c. Vuren op oogenbliksdoelen kunnen alleen afgegeven worden met waarneming. De benoodigde munitie hangt af van de nauwkeurigheid van de waarneming en van de geoefendheid van den vuurleider en de batterij. ad d. Deze vuren dienen o.i. ook tot de „aanvalsvuren" ge rekend te worden. Immers, de vijand wordt hierbij in zijn eigen terrein opgezocht, alwaar hem letsel wordt toegebracht. Het hangt van de omstandigheden af, of tevoren hetzij op het doel, hetzij op een hulpdoel wordt ingeschoten, of wel dat het uit- werkingsvuur geheel zonder inschieten zal worden afgegeven. Het beste is, wanneer deze vuren het karakter dragen van een vuuroverval, waarbij gebruik gemaakt wordt van reeds bepaalde schietgegevens op een zich dicht in de nabijheid bevindend hulp- doel. Groote nauwkeurigheid is geen vereischte. De bedoeling moet zijn grondige verwarring te stichten in de voor den aanval gereedgestelde of oprukkende troepen, zoodat de aanval reeds in de kiem wordt gesmoord. De uitwerking is geheel afhankelijk van de nauwkeurigheid van voorbereiding. De vuuroverval dient uitgevoerd te worden in vuurconcentratie van minstens 1 afdee- ling en in den regel niet langer dan 3 minuten volgehouden te worden. Wat dan nog niet getroffen is, heeft zich in dien tijd voor het overgroote deel zoodanig gedekt (of het beschoten ter rein ontruimd)dat het meerdere munitieverbruik door een langer voortzetten van het vuur niet meer in verhouding staat tot de daardoor veroorzaakte meerdere verliezen. Teneinde een behoorlijke uitwerking te verkrijgen zijn noodig 100 tot 150 schoten van 7,5 cm. en 80 tot 100 schoten van 10,5 cm. per HA. De groote moeilijkheid bij deze vuren schuilt in het bepalen van het moment waarop zij moeten worden afgegeven. Hoe weet men nl. of en waar vijandelijke troepen ten aanval worden gereed- gesteld? Behalve door kondschapsdienst en vliegerwaarneming kan dit alleen vastgesteld worden door aardsche waarneming. 881

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 7