959 Samenwerking Infanterie - Artillerie< Generaal Challéat brengt in de Revue d'Inf. van Augustus 1933 dit onderwerd wederom ter sprake, waarbij schr. zich op het standpunt stelt, dat, zoolang men het zelfs nog niet eens is „non seulement sur les matériels nécessaires, „mais même sur les qualités a demander a ceux qu'il faudrait réaliser", het wel moeilijk is deze aangelegenheid tot een oplossing te brengen. Schr. neemt eerst de „imprécision du language et illusions" onder oogen. Van de drie veelvuldig gebruikte woorden „liaison", „infanterie" en „artillerie" geeft slechts het eerste geen aanleiding tot misverstanden. Een ieder weet ten minste dat het doel van de „liaison est d'adapter le feu de l'artillerie aux „besoins de l'infanterie, c'est a dire de faire battre, en temps opportun, par „l'artillerie, les objectifs gênant la progression de l'infanterie, (qui les a désignés) „ou ceux dont cette infanterie désire voir arrêter Ia progression". De misverstanden bij de behandeling van onderwerpelijke kwestie nemen een aanvang bij de beteekenis, welke een ieder aan de woorden „infanterie" en „artillerie" kan geven. Zoo verstaat men onder „infanterie" b. v. een gevechts groep, een sectie, een compagnie, enz., terwijl men bij gebruik van het woord „artillerie" zoowel kan denken aan b. v. een enkel stuk, een batterij, een af- deeling, aan een waarnemingspost. Men vergeet over het algemeen zich te realiseeren, dat het er op aankomt, zich in dezen scherp uit te drukken zooals schr. dat zegt, „c'est de la que viennent les difficultés pour résoudre les „problèmes de la liaison et ceux de la création de matériels bien adaptés a „cette liaison, c'est a dire de matériels dits d'accompagnements de l'infanterie". Zoo maakt het b.v. een zeer groot verschil uit voor een constructeur, of materieel verlangd wordt voor de begeleiding van een gevechtsgroep dan wel van een regiment infanterie. Schr. werkt dit punt op uitvoerige wijze uit, om daarna de verschillende soorten materieel nader onder de loupe te nemen. I. Matériel d'accompagnement du groupe de combat. Rekening houdende met de omstandigheid, dat een geweermitrailleur of lichte mitrailleur vaneen gewicht van 8 a 9 K.G. zelfs niet overal in voorste lijn kan worden gebracht waar bovendien de munitievoorziening zeer moeilijk is, dat de sterkte van de gevechtsgroep reeds zeer beperkt is en dat ten slotte het gezichtsveld bij deze wapens gering is, schijnt het bijna onmogelijk, hier nog veel te verbeteren Men kan er slechts naar streven, de dracht van den geweergranaat te vergrooten tot 400 a 500 M. Wel acht schr. het mogelijk in technisch opzicht, ten aanzien van de juistheid en de uitwerking, verbeteringen aan te brengen. II. Accompagnement de la compagnie d'infanterie. Dit vraagstuk brengt reeds zeer groote moeilijkheden mede. Ongetwijfeld kan men tot dit doel een granaatwerper construeeren, welke in stelling ongeveer 12 K.G. weegt, met een dracht en een uitwerking grooter dan de geweergranaat. Toch valt ten aanzien van de invoering van dergelijke wapens een zekere aarzeling niet te miskennen, waar het hier gaat om de beslissing, te kiezen in een vermin dering van het aantal automatische wapens, om deze te vervangen door gra naatwerpers, waarvan de munitie-aanvulling groote bezwaren medebrengt. Een overeenkomstige aarzeling valt waar te nemen ten aanzien van het opnemen in de organisatie van de compagnie van wapenen tegen tanks. III. Les possibilités d'action èvetituelle des éléments avancés de l'infanterie contre les chars de combat. Gen. Challéat is door zijn studies over dit on derwerp tot de wetenschap gekomen, dat een geweer van 4 a 4.5 K.G., kal. 7 mm., waaruit kogels worden verschoten van een gewicht van ongeveer 9 gram, met een Vo. van ruim 1000 M., op 500 M. goed pantserstaai van 7 a 8 mm. doorboort en ongeveer het dubbele op de kortste afstanden. Door de beste schutters te voorzien van een wapen van 5 a 6 K.G. zou het te bereiken resultaat nog veel grooter zijn. Deze schutters zouden dan, van achter zandzakken of lichte schilden, tot op de kortste afstanden tanks kunnen bestrijden. Zij worden niet regelmatig over de groepen verdeeld,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 85