961 juist verkondigde beginselen. Onder oogen wordt nog de kwestie gezien, of het „begeleidende materieel" van het regiment behoort te worden bediend door de infanterie van het regiment dan wel door artilleristen van de div. artillerie, in welk laatste geval onderwerpelijk begeleidend materieel door den div. cdt. naar behoefte wordt uitgegeven aan de regimenten, bchr. Iaat deze kwestie in het midden, waar hij de oplossing ziet in de opleiding van speciaal personeel. In zijn conclusies zegt gen. Challéat, dat de „opinion universelle se préoc- „cupe essentiellement de donner a i'infanterie des moyens de défense aussi „puissants que possible contre les chars et de réaliser de bons matériels „d'accompagnement des regiments d'infanterie. Pour le canon d'accompagne- „ment du régiment d'infanterie, Ie problème peut, dès a présent, être résolu „d'une fagon trés satisfaisante". De „Revue Militaire Suisse" van Juni 1933 bevat het eerste deel van een studie, Les tirs de l'artillerie", een „contribution au problème de la liaison infanterie - artillerie" van de hand van Majoor L. de Montmollin. Schrij ver vangt zijn interessant opstel aan met de volgende merkwaardige, doch daarom niet minder juiste woorden: „Un fantassin qui aurait le mauvais goüt „de demander a son artilleur pourquoi il lui propose de tirer 5 minutes ou „10 minutes, sur un objectif donné et quel effet il attend de ce tir, mettrait „eet artilleur dans un cruel embarras. Rien que de plus normal d'ailleurs „c'est le moment oü l'artilleur doit quitter ses calculs précis a base mathéma- „tique pour se lancer dans les arcanes de la tactique ou tout n'est que suppo sitions variées, hypothèses dont la solution dépend plus du flair que de le „science. Schr. werkt dit thema verder uit, wijst er op, dat het voor den infanterist veel gemakkelijker is, de uitwerking van zijn wapens te beoordeelen, dan voor den artillerist, wiens vuurmonden op veel grootere afstanden werken en die zelfs met behulp van de beste instrumenten doorgaans slechts weinig inzicht zal kunnen verkrijgen betreffende de uitwerking van het vuur. Talrijke vragen doen zich doorloopend voor ten aanzien van den aard van het doel, de gesteldheid van het terrein, de ligging van de eigen projectielen, welke alle behooren tot het groote vraagstuk der „liaison, dont artilleurs et fantassins „doivent posséder a fond les éléments s'ils veulent être en mesure, les premiers „de faire des propositions raisonnables, les seconds de prendre des decisions „judicieuses". De bedoeling van schr. is, een tipje van den sluier op te lichten, welke over onderwerpelijk deel van de tactiek is gelegen. Het komt er ten slotte slechts op aan, den infanterist bekend te maken met het karakter, de eigenaardigheden en de mogelijkheden van het artillerievuur en den artillerist de noodige elementen te verschaffen voor de tallooze problemen, waarvoor hij zich gesteld ziet ten einde van het vuur de uitwerking te kunnen verkrijgen, welke de tactiek daarvan verlangt. Hoofdstuk I bevat een historisch overzicht, aanvangende vóór den wereld oorlog, betreffende de denkbeelden ten aanzien van het artillerievuur. Volstaan moge worden uit dit gedeelte, dat een overvloed van wetenswaardigheden bevat, het volgende aan te halen. Tableau comparatif des pertes. par balles par proj. d'inf. d'art. Guerre de 1870-71. Armée franc. Armée allem. Guerre russo-jap. Armée russe Armée japon. Grande Guerre (Armée frangaise) 1914—1917 1918 20 30 70 90 86 85 75 °/o 60 25 9 °/o 14 °/o 9 °/o o

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 87