965 Organisatie van het counter-battery work". Goede resultaten kunnen slechts verkregen worden bij een goede organisatie, accurate verkenning en waarne ming en betrouwbare verbindingen. Zoo mogelijk is alles georganiseerd op de basis van het korps of de afdeeling. Een speciale „Counter battery staff", bestaande uit een C. B.O. (counter battery-officer) met twee z. g. Staffcaptains wordt noodig geacht. De taak bestaat in algemeenen zin in het ontdekken en vastleggen van de vijandelijke artillerie en het samenstellen van het vuurplan voor een bepaalde operatie. Onderscheid wordt gemaakt tusschen a. een statuaire periode, welke zuiver defensief is, dan wel voorbereidend voor een aanval en b. den aanval zelf. Ons beperkende tot het voornaamste, den aanval, moge worden aangetee- kend, dat, zooals schr. zeer nadrukkelijk stipuleert, de artilleriebestrijding een deel vormt van het vuurplan voor den aanval, evenzeer als de „direct support" e.d. Wil men een maximum rendement verkrijgen, dan moet de artilleriebestrijding zeer zorgvuldig worden geregeld en volkomen coördineeren met de rest van het vuurplan. Met andere woorden, het aanvalsplan moet aan de hand van de kaart worden bestudeerd, waarbij de plaatsen van de vijande lijke artillerie veel gewicht in de schaal leggen, ten einde te kunnen bepalen, gedurende welke perioden van den aanval het vijandelijke artillerievuur het belangrijkste obstakel zal kunnen vormen, om daartegenover steeds een vol doende aantal vuurmonden beschikbaar te kunnen hebben. Gewoonlijk zal het niet mogelijk zijn, een plan voor de geheele operatie te maken, waar de eischen doorloopend zullen veranderen, zoodat de betrekkelijke waarde van de artilleriebestrijding en van de overige artilleristische opdrachten voor iedere phase moeten worden beschouwd. Heeft men eenmaal beslist, gedurende welke perioden de artilleriebestrijding van het grootste gewicht is, dan moet een daarmede evenredig deel van de artillerie worden belasteerst wanneer dit vastligt, kan het vuurplan voor de artilleriebestrijding worden samengesteld. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tusschen vijandelijke opstellingen, welke precies bekend zijn en die, waarvan men de plaats slechts vermoedt. De normale methode van bestrijding van eerstgenoemde doelen is neerge legd in een te voren vastgesteld neutraliseeringsprogramma, bestaande uiteen serie concentraties van bepaalden tijdsduur op groepen van doelen, onder scheiden naar het belang daarvan gedurende een bepaalde phase, cchr. werkt dit punt verder uit, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid, dat het vermogen van de eigen artillerie niet in staat is aan alle verlangens te voldoen, zoodat men met de onderverdeeling een nog verdere selectie zal dienen toe te passen. In tegenstelling met de andere artilleristische opdrachten, waar het z. g. detailweik ligt bij de batterijen, dient het „counter-battery plan" tot in de kleinste details bij den „C. B. staff" te worden uitgewerkt. Schr. vraagt zich ten slotte af, op welke wijze officieren van andere wapens hulp kunnen verleenen aan de artillerie ten behoeve van de artilleriebestrij ding. In de eerste plaats, door te zorgen dat alle rapporten, welke daar maar eenigszins voor in aanmerking komen, worden doorgezonden naar de artillerie. Voorts en dit geldt meer voor de voorste eenheden, het geven van een juiste appreciatie van den aaid van de vijandelijke beschieting. Ten slotte een zorg vuldige oefening met de infanterie in vredestijd, waarbij de scheidsrechters steeds in het bezit moeten zijn van het vuurplan voor de artilleriebestrijding. Bewapening, organisatie en techniek. The Field Artillery Journal" van Juli/Aug. 1933 geeft een overzicht van de"proefnemingen met een „truck-drawn" 75 mm. batterij veldartillerie, voor namelijk om gegevens te verkrijgen zoowei ten aanzien van de tactische en strategische mobiliteit, als met betrekking tot de meest gewenschte organisa tie en de keuze van het auto-materieel, i.e. Ford-en Chevrolet-materieel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 91