966 Volstaan moge worden, uit het uitgebreide artikel de voornaamste conclu sies te vermelden, welke de Field Artillery Board uit de gehouden proefne mingen, welke duurden van Mei 1932 tot Maart 1933, meende te moeten trekken n. 1. a. De lichte „truck-drawn" batterij heeft zich doen kennen als „a highly satisfactory combination" van strategische en tactische mobiliteit. Hiertoe is echter een in hooge mate geoefend personeel onontbeerlijk. b. De „truck-drawn" artillerie is met name geschikt voor de lichte artillerie reserve van het hoofdkwartier. Het verdient aanbeveling de „tractor-drawn" en „portée" van 75 mm. daardoor te vervangen. c. Een verdere vergelijkende proefneming van minstens één jaar is ge- wenscht van een afdeeling van deze artillerie met een afdeeling veldartillerie paardentractie, waarbij alle mogelijke tactische opdrachten dienen te worden ten uitvoer gelegd. Op grond van de resultaten ware dan te beslissen in hoeverre in de divisie de veldartillerie met paardentractie kan worden vervangen. d. De vredessterkte van een batterij dient te bedragen 4 officieren en 100 minderen. Voorts worden nog een groot aantal technische wijzigingen en aanvullingen van het materieel voorgesteld, waartoe naar het artikel moge worden ver wezen, terwijl ten slotte nog worde vermeld, dat de Board voorstelt de twee lichte regimenten artillerie van de Divisie op Hawaï te motoriseeren hetgeen wel pleit voor het vertrouwen in de verkregen resultaten. r> Wochenblatt" No. 5 bevat in de rubriek Technischer Rundblick wederom verschillende waardevolle gegevens. Qeweergranaat. De beteekenis van de geweergranaat voor het overwinnen van de laatste 300 M., wanneer de mogelijkheid van artilleriesteun zeer twij felachtig is, blijft van groote waarde. Met name in Italië stelt men zich veel van dit wapen voor, zoodat men daar zelfs per compagnie 36 schutters bezit, die ieder 12 geweergranaten medevoeren, welke bovendien als handgranaat kunnen worden gebruikt. Dit heeft de Italianen er verder toe gebracht het na den 00rl°g ingevoerde kanon van 37 mm. en den mijnenwerper weer prijs te geven Onderwerpelijke granaten wegen 160 gram en zijn voorzien Y^nnJfen ze6iü drachtige springlading. De springslukken zijn werkzaam tot op i ul r™ ,7 springpunt. De meest werkzame dracht is 200 M., de max dracht 500 M. Madsengew eer granaat. Veel werkzamer is deze granaat van 51 mm., die bij ™n mT lVln-550 g?m en een sPringlading van 110 gram een dracht van '00 M. bezit. Zij wordt met behulp van een schietbeker verschoten uit den lichten Madsenmitr., voorzien van een affuit van 12 K.G., dan wel van uit een in deze affuit geplaatst infanteriegeweer. Ov. Jessen zou iedere groep met een dergelijken mitrailleur willen zien uitgerust. Bovendien is hij voorstander van een uitrusting met 6 Madsen-kanonnen van 2 cm. in plaats van de zware mitrailleurs. Dit geschut wordt in een veld- of een eenheidsaffuit door de bediening getrokken. De vuurmond is 1.2 M. lang en weegt 55 K.G terwijl de veldaffuit met raden 97 K.G. weegt. De eenheidsaffuit, welke een schootsveld van 360° bezit en een verticaal id. van 90° is, naast de bruik baarheid voor andere opdrachten, in het bijzonder geschikt voor tankbestrii- ding en afweer van vliegtuigen, De max. dracht is 6000 M. met een vuur- snelheid van 125 sch. per minuut. De Vo. bedraagt 700 tot 890 M. per sec. Het projectiel slaat op 800 M. 25 mm. pantserplaat door. Het vervoer is ook mogelijk op draagdieren. Berggeschut. Na langjarige, tot 1919 teruggaande proefnemingen hebbende Ver. Staten een nieuw bergkanon ingevoerd, Ml, kal. 75 mm., vert. schoots- T t5,A„De dracht is b'ï een Vo- van 375 M. en een projectielgewicht van 6 8 K-G. 8400 M. Het gewicht bedraagt 630 K.G.; het vervoer geschiedt m 6 draaglasten, dan wel getrokken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 92