967 Langzamerhand voelt men de noodzakelijkheid, ook voor de bergartillerie een specialen „Gebirgskraftwagen" in te voeren. Italië schijnt in dit opzicht reeds vergevorderde beproevingen te hebben genomen. Ten slotte bevat deze rubriek een aantal gegevens over het vervoer van troepen per vliegtuig, waartoe speciale toestellen zijn geconstrueerd. Ook het vervoer van batterijen op die wijze komt meer en meer in gebruik, al verkeert men in dat opzicht nog in een stadium van proefnemingen. Zie ook het „Field Artillery Journal" van Juli/Augs. van dit jaar. Het schieten van draadversperringen. De Fransche Lt. Kol. der Genie Lobli- geois schijnt een projectiel ontworpen te hebben, bestemd voor het herstellen van een stukgeschoten draadversperring. In den kop van het projectiel is een kleine springlading aangebracht, terwijl het eigenlijke projectiel een onder spanning gebrachte staaldraad van 2 mm. dikte bevat. Bij het springen komt deze draadrol vrij, welke dan, met de restanten van de bestaande hindernis, wederom een doorloopende versperring zal vormen. H. Intendance enz. Geneeskundig Tijdschrift voor N. I. Afl, 15 Deel 73, 1933. De invloed van wasschen en stoomen op het B.-vitaminengehalte van rijstsoorten van verschillenden slijpgraad, door Dr. A. G. van VEEN. Schrijver waarschuwt tegen de meening, dat verstrekking van rijst in een bepaalden afslijpingsgraad voldoende bescherming tegen beri-beri zou waar borgen. Van overwegenden invloed op het vitaminen-gehalte is de wijze van toebereiding. „Door ondoelmatig toebereiden, b.v. intensief wasschen, slecht stoomen, etc. kost het geen moeite om zoowel een vitaminerijk weinig ge slepen rijstmonster, als een vergeslepen rijstsoort van practisch alle vitamine te ontdoen". In het kort bespreekt schrijver het „parboiling"-proces. Achtereenvolgens wordt de gaba 24 a 36 uur geweekt en dan korten tijd gestoomd en in de zon gedroogd, waarna blijkt, dat ondanks vérgaand pellen en slijpen der korrel, ook'na'toebereiding nog zeer veel vitamine overblijft. De „parboiled" rijst is uitmuntend houdbaar en de smaak zeer goed. Na het slijpen is de kleur der rijst iets minder wit dan gewoonlijk. Mavors Juli/Aug '33. De verplegingsofficier te velde, door P. P. W. van LEEUWEN, Majoor Intendant. Volgens schrijvers persoonlijke opvatting wordt wel zelden in andere functies aan vaak jonge subalterne officieren doorloopend een zoo verant woordelijke taak op de schouders gelegd als bij verplegingsofficieren het geval is". Gedurende de eerste dagen der mobilisatie zal de verzorging van den troep nog vrij gemakkelijk zijn. De moeilijkheden beginnen echter reeds bij de con centratie. Op de intendance valt nog niet te rekenen, zoodat de verpl. off. zelf het benoodigde zal moeten aanschaffen. Zijn de operatiën eenmaal begonnen en werkt de etappendienst, dan is de verpl. off. grootendeels van de aanschaffing van levensmiddelen en fourage ontheven.Van koopman wordt hij transporteur, maar transporteur onder vaak zeer moeilijke omstandigheden". Het komt nu aan op een goede opvolging der gegeven bevelen, hetgeen niet mogelijk zal zijn zonder een degelijk begrip van alles, wat met de bevelvoering op verplegingsgebied samenhangt. Militar Wochenblatt 1933 No. 1. Die neue Felduniform des Reichsheeres. Dit artikel bespreekt de eischen, waaraan een dienst-uniiorm moet voldoen en geeft een beschrijving van de nieuwe velduniform van het Duitsche Leger. V.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 93