spectroscopisch onderzoek van bloed op de aanwezigheid van carbooxyhaemoglobine in gevallen waarin de kasematten, mijnen en gangen verdacht werden verontreinigd te zijn met koolmo- noyijde, olies op viscositeit, analyses van zeep en chemicaliën, controle van de chloorkalk gebruikt voor watersterilisatie (caporit was toen nog niet bekend), en voor de bereiding van Carrel- Dakinsche oplossing, analyses van desinfectie-middelen, van metalen, van rioolslijk, modder, asch, voederkoeken, gedroogd paardenvleesch, enz. Interessante biologische onderzoekingen werden verricht, n.l. of het bloedsuikergehalte steeg door „shell shock". Deze bepa lingen werden verricht volgens de picrinezuur-methode. Opdracht werd gegeven na te gaan of bij de behandeling van mosterdgas-zieken met picrinezuur-oplossingen, dit geneesmiddel in zoodanig groote hoeveelheid werd geabsorbeerd, dat hierdoor vergiftiging zou kunnen optreden. Inderdaad bleek in een geval met doodelijken afloop de urine van den patiënt een groote hoe veelheid picrinezuur te bevatten. Het graan in het vroeger bezette gebied, dat intusschen was gerijpt, moest onderzocht worden op de aanwezigheid van giftige stoffen afkomstig van strijdgassen, speciaal werd op arsenicum en mosterdgas gezocht. Deze stoffen konden niet worden aan getoond. Voorschriften werden opgesteld voor het onderzoek in het groot van urines van gaszieken. Er kan gezegd worden, dat door de militaire apothekers van alle strijdende partijen veel en goed werk is verricht geworden. Door hun werk hebben zij bijgedragen tot de verhooging van de strijdvaardigheid van den troep. Door bereiding van velerlei zaken, den gezondheidsdienst van het leger betreffende, hebben zij hun land vele kosten bespaard en tegelijkertijd de beste waar borg gegeven voor goede kwaliteit van het geleverde. Door hun controle van levens-, genotmiddelen en gebruiksvoorwerpen heb ben zij medegewerkt tot het behoud van een goeden gezondheids toestand bij den troep en het legercommando tevens voor veel schade behoed. Bewezen is in den wereldoorlog de onmisbaarheid van labo ratoria en veldlaboratoria. Veel kan nog verbeterd worden in de uitrusting en practische aanwending van de veldlaboratoria en het zal zeker van belang zijn deze aangelegenheid te bestudeeren, opdat deze kan besproken worden op de eerstkomende zitting van l'Office International de Documentation Médico-militaire te Luik in 1934. 950

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 76