3. DE TAAK VAN DEN VERPLEGINGSOFFICIER door H. J. ENTE VAN GILS, Kapitein der Artillerie. Bij het lezen van het artikel „Manoeuvreverpleging" in het Indisch Militair Tijdschrift 1933 No. 6, trok vooral het gestelde op blz. 565 punt 3 mijne aandacht. En wel om twee redenen, namelijk om het vele juiste en met de werkelijkheid overeen komende dat daar gezegd wordt en om de typische overeenkomst met hetgeen door mij bij het houden van een inleiding over „Verpleging in het algemeen en de taak van den verplegings- officier in het bijzonder" in het jaar 1932 voor de officieren van de He Afdeeling B er gar tiller ie te Salatiga gesproken werd. Waar het de bedoeling van Schrijver is om verbetering in de uitvoering van de manoeuvreverpleging te krijgen en deze ver betering naar mijne meening zeker ontstaat indien door den troepenofficier de taak van verplegingsofficier als een zeer belang rijke en niet als een minderwaardige wordt beschouwd, kan het wellicht zijn nut hebben als ik mijn ideeën als troepenofficier omtrent dit onderwerp nog eens in breederen kring ontvouw. Hierbij stel ik voorop dat, waar zij misschien verplegingstech- nisch niet geheel juist of up to date mochten zijn, verbetering door meer bevoegden gaarne wordt aanvaard. 1Positie van den verplegingsofficier. Ondergeschiktheid van den verplegingsofficier. In het algemeen hebben de verplegingsofficieren de zorg voor alles wat de verpleging betreft vanaf de hoofdverstrekkingsplaats tot en met den troep. Zij zullen dus op de hoofdverstrekkings plaats te maken hebben met den Intendanceofficier (Divisie-inten dant of Intendant van de verplegingseenheid genoemd) en bij den troep met den troepencommandant. Volgens de huidige beginselen is de verplegingsofficier een troepenofficier of troepenonderofficier. (A. T. V. punt 216 (2) In punt 218 van het A. T. V. is bepaald, dat de verplegings officier rechtstreeks ondergeschikt is aan den troepencommandant van het onderdeel waartoe hij behoort. Zooals bij de behandeling van zijn taak wel zal blijken is dit de eenige juiste opvatting, 993

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 19