5. DE CHIRURGISCHE AUTO VAN DEN MILITAIR GENEESKUNDIGEN DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIE door J. J. ECKHARDT, Off. v. Gez. 1ste klasse, Chirurg aan het Militair Hospitaal te Tjimahi. Medio Maart 1933 ontving ik van den Inspecteur van den Mili tair Geneeskundigen Dienst, de opdracht om een ontwerp te maken van een chirurgische auto en in samenwerking met het Inspecteurs- en Handelsbureau de firma Kerner te Bandoeng dit ontwerp uit te voeren. De bedoeling was een gemakkelijk verplaatsbare operatie-een heid te bezitten, die geheel zelfstandig zou kunnen functionneeren aan het front zonder steun van het achterland. 30 Mei 1933 werd voor zijne Excellentie den legercommandant en verschillende afdeelingshoofden van het D. V. O. deze medische militaire auto te Tjimahi gedemonstreerd. Het idee om de operatieaf deeling, de af deeling C. 2. van de ver- bandplaatsafdeeling, als onderdeel van de hoofdverbandplaats, als een geheel te hebben is in deze auto met bij behoor end personeel opgelost. Als personeel werd gedacht: 1 chauffeur, 4 man bedieningspersoneel, 4 man de operatieploeg, nl. operateur, assistent, instrumenteerder, narcotiseur. Op de operatieauto zouden de eerste 5 personen meegevoerd kunnen worden, terwijl het vervoer van de operatieploeg op een ander vervoermiddel zou moeten geschieden. Bij het samenstellen van deze eenheid werd uitgegaan van het idee, dat in een operatiebedrijf aanwezig moeten zijn: een operatiekamer, een voorbereidingskamer, een sterilisatiekamer. 1014

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 40