1049 Keizerlijke bevelen, in het doen uitschijnen van de Keizerlijke waardigheid, waartoe men zich zeiven geheel heeft weg te cijferen en zich geheel in dienst heeft te stellen van de publieke zaak, groote trouw stellen boven kleine trouw (zie ad. 3) daartoe zijn leven geven. De Kwödo duidt, zooals Prot. Rahder in de inleiding van de vertaling van den heer Snellen zegt, zoowei de politieke moraal van den Keizer aan, als de loyauteit en trouw van de onderdanen. 3. Kleine trouw of wereldsche trouw, welke bestaat in het dienen van den vorst, van zijn land, zich zelf vergeten, zijn huis vergeten, verbeteren van fouten van zijn meester, zich in gevaar begeven en zoonoodig willen sterven. Groote geestelijke trouw, welke hare uiting vindt in het goed regeeren van het land en het brengen van rust aan de burgers. 4. Nanyo. Hieronder wordt verstaan het gebied, gevormd door Indo- China, de Straits, Nederlandsch-Indië, Britsch-Borneo, Br. Nw. Guinea en de Philippijnen. 9. ORGAAN N.I.O.V. Het September-nummer opent met een „In memoriam" gewijd aan de nagedachtenis van de op 31 Augustus j.l. zoo noodlottig om het leven gekomen officieren van de L. A., C. P. M. M. Bogaerts en J. C. Pols. Ter gelegenheid van den 70en verjaardag van Luitenant-Generaal H. N. A. Swart geeft E. S. de K. een levensbeschrijving van dezen grooten Neder lander, die als soldaat in 1880 in dienst trad en zijn eervolle en schitterende Indische loopbaan in Januari 1922 als Vice-president van den Raad van Nederlandsch-Indië beëindigde. „Het Verre Oosten" wordt door W. J. Lucardie vervolgd met de behan deling van het Rapport Lytton in de Volkenbondsvergadering. Voorts treffen wij aan een artikel van de hand van P. A. Bange, waarin de manoeuvre van generaal von Kluck aan de Mame op 6 en 7 September 1914 wordt vergeleken met die van Maarschalk Kuroki bij Liaoyang tijdens den Russisch-Japanschen oorlog en wel naar aanleiding van een in het Septembernummer van de Revue Militaire Générale 1923 verschenen artikel. „De bouw en de inrichting van schuilplaatsen voor de burgerbevolking tegen bommen en gasgevaar uit de lucht en de collectieve bescherming in Ned.-Indië" door van Kervel, verduidelijkt door enkele schetsen, geeft een overzicht van de door den architect Michael Ratkovics gepubliceerde denk beelden omtrent den aanleg en de inrichting van ondergrondsche schuil plaatsen, welke denkbeelden door Schr. worden getoetst aan de practische toepassing in Ned.-Indië met het oog op een eventueele collectieve bescherming van de burgerbevolking. In „Cafard" wordt door van Altena de zielstoestand, welke wij in de tropen onder den naam „tropenkolder" kennen, behandeld. Het artikel „De herdenking van het 60-jarig bestaan van den Generalen Staf van het Ned.-Indische Leger in Nederland" geeft een verslag van het réunie-diner waaraan een aantal officieren in Hotel „de Witte brug" te 's Gravenhage aanzaten ter herdenking van het 60-jarig bestaan van den Generalen Staf. De oprichting van den Generalen Staf als gevolg van de mislukking der eerste Atjeh-expeditie wordt besproken door M. in het artikel „De oprichting van den Generalen Staf in 1873". Voorts de gebruikelijke mededeelingen van het Hoofdbestuur, verslagen, mutaties enz. v. V.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 83