1050 10. UIT DE VAKTIJDSCHRIFTEN. Tactiek. Bulletin Beige des Sciences Militaires, Augustus 1933. Quelques considera tions sur la déjense active contre avions volant bas, door Lt. generaal Van- deputte. Schr. betoogt, dat door de ontwikkeling van het luchtdoelgeschut de vijan delijke vliegtuigen steeds meer gedwongen worden om öf op grootere hoogten te vliegen, waardoor de nauwkeurigheid van het bommenwerpen en de waarnemingsmogelijkheden verminderen, öf den aanval in scheervlucht toe te passen, welke zoo dicht bij den grond wordt uitgevoerd als de terrein bedekking toelaat. De voordeelen welke aan de laatste aanvalswijze zijn verbonden, zijn de volgende a. Het tot een maximum uitbuiten van de verrassing ondanks de optische en acoustische waarnemingsmiddelen, hetgeen mogelijk is doordat het motorgeraas van het laagvliegende vliegtuig eerst op een horizontalen afstand van 500 m duidelijk hoorbaar is en het vliegtuig in het algemeen gemakkelijk door de terreinvoorwerpen kan worden gemaskeerd. b. Mindere kwetsbaarheid met betrekking tot aanvallen uitgevoerd door jachtvliegtuigen, aangezien deze op lage hoogten een groot deel van hun specifieke aanvalskracht inboeten. c. Grootere nauwkeurigheid voor wat betreft het bommenwerpen. d. De mogelijkheid om werkdadig vuur op gronddoelen af te geven. e. Mindere kwetsbaarheid met betrekking tot de uitwerking van het luchtdoel-geschut van middelbaar kaliber als gevolg van de groote hoeksnelheid van het vliegtuig ten opzichte van de opstellingsplaats van het geschut. Voor het bestrijden van vliegtuigen, welke den aanval in scheervlucht uitvoeren, zoekt men naar een speciaal wapen. De geweren, geweer-mitrail leurs en mitrailleurs kunnen voorloopig in deze taak voorzien. Hieraan zijn de voordeelen verbonden, dat men door betrekkelijk geringe wijziging van het wapen over een afweer-wapen beschikt, dat onder alle omstandigheden door de troepen, welke rechtstreeks bedreigd worden, kan worden ingezet. Een volledige oplossing wordt hierdoor echter niet verkregenimmers de wapens zullen in het gevecht bezwaarlijk een tweeledige taak kunnen vervullen, terwijl zij tijdens den marsch, als gevolg van het verrassende karakter dat de aanval in scheervlucht draagt, niet onmiddellijk tot vuren gereed zullen zijn, althans niet in die mate, dat redelijke uitkomsten kun nen worden verwacht. De wapens dienen voorts van afzonderlijke richt- middelen te worden voorzien, terwijl slechts eenig resultaat is te verwachten, indien de vitale deelen van het vliegtuig getroffen worden. Schr. geeft een overzicht van de diverse oplossingen, welke sedert den wereldoorlog aan het vraagstuk „de verdediging tegen laag-vliegende vlieg tuigen" zijn gegeven, namelijk a. Gebruik van mitrailleurs, van het type dat is ingedeeld bij de troepen- eenheden, voorzien van eenvoudige richtmiddelen. Deze mitrailleurs zijn samengevoegd in groepen van 4 stuks voor het vuren bij dag en in groepen van 8 stuks voor het vuren bij nacht. Opvoering van de V0 wordt verkregen door verlenging van den loop van het wapen. b. Twee of vier mitrailleurs gemonteerd op eenzelfde affuit met een ge meenschappelijke correctieinrichting, zoonoodig op een auto-chassis geplaatst. c. De uitvoering van mitrailleurs met een kaliber van 11 tot 20 mm speciaal uitgerust voor het vuur tegen luchtdoelen en voorzien van nauwkeurige correctieinrichtingen. Die, welke ook bestemd zijn om als anti-tankwapen op te treden, zijn op een rijdende affuit geplaatst, terwijl andere soms in combinatie van 2 of 4 stuks op een uiteenneembare affuit, of op een auto-chassis worden geplaatst.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 84