2. FRONTBREEDTEN door R. B. VAN DIJKEN, Kapitein van den Generalen Staf. In het W. J. 1932 (blz. 192) vestigden wij de aandacht op het boekje van general Brosse „Les Fronts de combat". Een gedeelte lijke uitwerking van de daarin vervatte denkbeelden bevat een artikel in de nummers van April en Mei van de „Revue Mibtaire Frangaise". („La marche d'approche", besproken in I. M. T. 1933 No. 8). Voor onze verhoudingen zijn de beschouwingen gewijd aan de frontbreedten bij verdediging en aanval van meer belang dan die betreffende den naderingsmarsch in laatstgenoemd artikel. Niet zoozeer aan de voor verschillende gevallen gevonden getallen de berekening waarvan den indruk wekt, dat het den schrijver in het bijzonder te doen geweest is om de waarde van de Franschen geweermitrailleur 1924 in het licht te stellen, en om de in het Fransche infanteriereglement aangegeven normen te verklaren als wel aan de ontleding der factoren, welke van invloed zijn op de breedte der in te nemen fronten, ontleent het boekje n.o.m. zijn waarde. Voor de (hardnekkige) verdediging is uitgangspunt het vermo gen van de F. M. 1924 waarvan de eigenschappen tot op 1200 m worden aangeduid als „analogues a celles de la mitrailleuse" (nl. de Fransche mitrailleur!). Om een aaneengesloten vuurfront te vormen zou kunnen worden volstaan met één automatisch wapen per 100 m. Een Fransch bataljon met 52 automatische wapens kan naar dezen maatstaf een ononderbroken vuurfront vormen van 5 km. Een dergelijke ondiepe cordonopstelling x), zonder res- serves kan wel den vijand ophouden, echter geen weerstand bie den, nadat de vijand den aard van de verdediging onderkend heeft en op één punt een aanval inzet met voldoende middelen. Een Dit eenigszins hypothetische geval niet te verwarren met het „vuurgordijn" bedoeld in B. B. S. M. van Juni 1932 (L'Infanterie sur les fronts trés étendus. Les rideaux de feux, door capitaine B. E. M. Wanty), waarvoor afgezien van afdeelingen ter dekking van de vuurwapens, voor waarneming en verbindingen uitsluitend manoeuvreerbaar mitrail- leurvuur noodig is. 982

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 8