oorlogservaring gewettigd schijnt. Het zou te ver voeren, die argumentaties hier aan te halen en stuk voor stuk op hunne juist heid te onderzoeken, maar dat is ook niet noodig om de eenzijdig heid dier beschouwingen aan te toonen. Daartoe kan ik volstaan met te constateeren, dat in al die betoogen met geen woord gerept is van de ongeëvenaard ongunstige natuurlijke omstandigheden, waaronder de duikboot hier te ageeren heeft en dat, officieel en semi-officieel, die omstandigheden kortweg buiten beschouwing zijn gelaten." Het vorenstaande doet wel duidelijk zien, hoe ten slotte een oplossing gekozen werd en uitgevoerd, welke niet unaniem te loven viel. En we zouden het op grond daarvan ook nu nog in het geheel niet dwaas vinden, indien door sommigen de defensieve waarde van het huidige vlootmaterieel in twijfel werd getrokken, al weten we ook, dat het verzet tegen deze klein-materieelvloot geluwd is, nadat verder verzet ertegen doelloos was geworden. Eenzelde controverse bestond herhaaldelijk t.a.v. de Indi sche legerproblement. Waar zijn de verdedigers gebleven van een Inlandsch militieleger van 100.000 man Waar de voorvechters van de Preangerstellingen en het reduit der Bandoengsche hoog vlakte Van de vlootbasis bij Merak Het Indische leger heeft t.a.v. zijn secundaire taak doorloopend te kampen gehad met gemis aan stabiliteit, en werd halverwege iedere reorganisatie door iets nieuws achterhaald. De laatste wijziging was de reorganisatie van het Javaleger tot een neutrali- teitsgroep van vier regimenten c.a., met het zwaartepunt der verdediging in O. Java. En nog is gezien de sombere financieele vooruitzichten het gevaar, dat van de secundaire taak vanwege de kosten zal moeten worden afgezien, geenszins geweken. Het kan dan ook niet vreemd heeten dat, gezien deze vele wis selingen van inzicht en beleid, welke zoodra men er weer op ingeleefd was, elk op hun beurt krachtige verdedigers vonden, soms wordt betwijfeld of het huidige defensie-systeem wel de meest productieve belegging is der gelden voor de neutraliteits- handhaving. En of niet de vertrouwdheid met den bestaanden, stil-aan gevestigden toestand, met de via onderwijsinstellingen en voorschriften ingeprente doctrines, en de verknochtheid aan eigen wapen en traditie, bij velen den critischen zin te dien aanzien niet heeft verslapt Of men niet de meest economische oplossing voorbijziet Een andere oplossing, waarbij den luchtstrijdkrachten een domineerende taak toevalt in onze defensie, is mogelijk. In het kort zullen wij aangeven waarom de mogelijkheden, door het luchtwapen geboden zoo waardevol zijn, en hare ver sterking in zoodanige mate, dat deze mogelijkheden uitgebuit kun nen worden, zoo uitermate wenschelijk. Wanneer men de defensie-politiek van landen als de Ver. Staten en Japan beschouwt, blijkt dat de evenredige sterkte der lucht- 1072

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 10