KOLONEL-TIT. b. d. L. C. ANTEN. Secretaris-Penningmeester der Ind Krijgsk. Vereeniging. 2de Luitenant 12 December 1883. Slechts sporadisch wordt ons de gelegenheid geboden van geheel onbevangen, in het openbaar, te getuigen van onze innerlijke gevoelens tegenover personen. Dat dan ook de Redacteur van het Indisch Militair Tijd schrift mij de eer geett van in dit nummer, onder de beel tenis van den gepensionneerden kolonel-titulair Johannust Lambertus, Cornelis Anten, tot dien volijverigen, nog steeds in functie zijnden secretaris van de Indische Krijgskundige Vereeniging en administrateur van het Indisch Militair Tijdschrift, een enkel woord te richten, vervult mij met groote voldoening.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 1