voorhoede wordt gesplitst in een spits, welke verkent door middel van „forward cars" en een hoofdtroep, welks taak is het breken van de weerstanden, welke niet door de spits kunnen worden opgeruimd. Bij een terugtochtsmarsch zal de achterhoede in de eerste plaats het doorstooten van vijandelijke paw. beletten. Is de vervolging niet intensief, dan wordt de achterhoede gesplitst in een achtertroep en een achterspits, welke tot voornaamste taak heeft het blokkeeren van de mogelijke naderingswegen voor den vijand. Optredende in samenwerking met andere troepen, kunnen de paw. het beste hun aandeel in de beveiliging vervullen door hun snelle verplaatsbaarheid uit te buiten tijdens verkenningsopdrach ten. Ook kunnen zij dan gebruikt worden om bepaalde punten te bezetten, om het verband met andere troepen tot stand te brengen en als snelle reserve om vijandelijke paw. aan te vallen en te vernietigen, zoodra deze zich vertoonen. In samenwerking met cavalerie optredende, gelden dezelfde regels als gegeven voor de „verkenning". Paw. 'kunnen niet voorzien in eigen rustbeveiliging in 's vijands nabijheid. Zij zullen dan in den regel beveiligd worden door andere troepen. Andere offensieve opdrachten voor paw. zijn a. het bezetten van belangrijke punten vóór andere minder snel verplaatsbare troepen, b. de aanval in combinatie met andere troepen, c. de aanval op troepen of convooien op marsch, in het bijzonder tijdens den terugtocht, d. raids. Het Engelsche voorschrift onderscheidt alle aanvalsopdrachten in twee categorieën 1. die, welke tot doel hebben het zonder strijd bezetten van opstellingen, van waaruit de vijand met succes door middel van vuur kan worden aangevallen 2. die, waarbij vijandelijke weerstand moet worden opgeruimd, welke zich bevindt vóór het te bereiken doel. De opdrachten der eerste categorie moeten als het ware steels- gewijze worden uitgevoerd en leenen zich in het bijzonder voor paw., welke snelheid en geruischloosheid combineeren. De verras sing staat bij deze opdrachten op den voorgrond. Bij de opdrachten der tweede categorie moet het succes behaald worden door combi natie van vuur en beweging. De graad van zichtbaarheid en de gesteldheid van den grond bepalen in elk geval afzonderlijk de te volgen taktiek. 1086 DE AANVAL.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 24