^<a^«^<a^<a^<asse><S5ss>^e><ass6>4>^<a«!B><a#«>^a>^i5s><asfl5><as!e><ajsa><as?5>^ Dat mij die eer te beurt valt dank ik aan de omstandig heid, dat ik gedurende eenige jaren als bestuurslid van de I I. K. V. en vooral als redacteur van het I. M. T. het voorrecht had met U Overste ik kan niet nalaten U thans aan te spreken in den rang, dien U toen nog bekleedde samen te werken. Een overvloed van aangename herinneringen bindt mij j| aan dien tijd en onder die herinneringen treedt als over- Sheerschend naar voren, de bewondering, welke ik telkens weer gevoelde voor uwe energie, uwe groote liefde voor w het werk, waartoe ge in 1926 geroepen werd door uwe benoeming tot secretaris van de Indische Krijgskundige Vereeniging. Ik beschouw U, overste, als een aansporend voorbeeld voor ons jongeren. 50 jaar is het geleden dat U bij Z. M. Besluit van 12 December 1883 No. 23 benoemd werd tot 2den luitenant van het Nederlandsch Indisch Leger; thans, een halve eeuw later, zien we U nog steeds met liefde en enthousiasme en met onverflauwde energie uwe krachten wijden aan de geestelijke belangen van het Officierskorps. Niet alle lezers van het I. M. T. weten wat er noodig is opdat elke maand op tijd het tijdschrift aan de leden ver- zonden wordt en nog minder kunnen zij zich bewust zijn dat elk nummer ook voor een goed deel het product is van uwe zorgen. Wat kon U zich mede verheugen in de verschijning van g) een wat goed geslaagd nummer en hoe wèlgemeend was dan uw wensch, dat het nummer zou kunnen bijdragen tot toename van het aantal lezers. Met welk een belangstelling volgde U, al drukproeven corrigeerende, den tekst van bijdragen, welke uw oude en trouwe militaire hart pakten. Wat had het destijds ver schijnende Marechaussee-Jubileum-Nummer ook voor U eene L bekoring. Toen ik mij zette tot het schrijven van deze woorden van herinnering en als te doen gebruikelijk even inzage nam in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 2