meer rekening wordt gehouden met „het gebruik van het paard op den weg" dan tot dusverre is geschied immers vele groote ver keerswegen zijn thans voor het paard te glad en te hard en ver oorzaken daardoor in de eerste plaats schade aan het paard zelve (beenwerk enz.) en in de tweede plaats aan den gebruiker van het paard (kortere gebruiksduur enz.), terwijl een hoefbeslag eens deels geschikt om zonder beschadiging van het wegdek uitglijden te voorkomen en tevens de schokbreking te bevorderen, anderdeels geschikt voor gebruik van het paard in het terrein en op ruwe wegen, niet bestaat en niet wel denkbaar is. VOEDING DER LEGERPAARDEN. Gedurende verslagjaar werd de eventueele mogelijkheid, om door wijziging van de samenstelling van het voedselration, zoo als dit voor de verschillende categorieën leger- en officiersdienstrij- paarden bij tarief No. 21 is vastgesteld, tot besparing van kosten te geraken, nader onder het oog gezien en worden daartoe proef nemingen verricht. 1. Voeding met gaba in gepletten toestand. De bestudeering van de reeds bestaande uitgebreide literatuur over de waardeering van het voeren van graanvoer in gepletten toestand speciaal zij het artikel van den dirigeerend paardenarts Dr. E. Bemelmans in den 95sten jaargang van De Militaire Spec tator (1926) „Over het verlies van haver bij paarden en over de wijze van voedering, waardoor zulks wordt voorkómen" en dat van General-Veterinar Dr. Lindner in den 42en jaargang van het Zeitschrift für Veterinar kunde (Juni 1930) over „Futterverwertung und Fütterung" aan geïnteresseerden ter lezing aanbevolen gaf aanleiding om na te gaan hoe gaba zich met handpletmachines laat pletten en in hoeverre het uit een oeconomisch en hygiënisch oogpunt aanbeveling verdient om de legerpaarden met geplette gaba te voeden. Het is een normaal verschijnsel, dat, evenals zulks met de haver korrels het geval is, bij gezonde paarden een vrij groot aantal gabakorrels op het oog nog volkomen gaaf in de mestballen worden teruggevonden. Deze heele, gevulde gabakorrels worden door musschen opgepikt of door inlandsche vrouwen verzameld, gewas- schen, gedroogd en tot rijst gestampt of ontkiemen op den mesthoop en toonen aldus hun voedingswaarde en kiemkracht te hebben behouden. Het staat vast, dat een betrekkelijk groot deel van het gabarant- soen door de paarden niet ten nutte wordt gemaakt. Het gabaver- lies gelijk stellend aan het haververlies, bedraagt volgens de Euro- peesche literatuur 5 a 10% van het rantsoen. Indien dus de voedingswaarde van alle met het ration verstrekte gabakorrels tot haar recht komt, zou het gabaration met 5 a 10 verminderd kunnen worden. 1115

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 53