1932 1931 1930 1929 1928 voor de cavalerie 229.8 217.8 186.- 184.4 197.7 artillerie 194.2 200.4 169.8 162.3 147.7 infanterie. 87.4 59.- 56 3 49.8 64.6 het remonte-depot. 155.3 124.5 89.9 127 - 112.1 de officierspaarden. 164.3 148 3 135.6 129.4 137.1 voor de legersterkte 190.6 180.6 153.4 153.7 152.7 Men ziet hieruit, dat de infanterie het laagste en de cavalerie het hoogste ziektepercentage vertoont, welk verschil verklaard kan worden door den verschillenden aard der dienstverrichtingen en doordat in het algemeen de uitheemsche (Australische) paarden minder resistent tegen ziekte-invloeden zijn dan de inheemsche paardenhet remonte-depot, waarbij de Australische paarden vrijwel geen werk verrichten, vertoont een hooger ziektepercentage dan de infanterie, waarbij de inheemsche paarden uitsluitend stappend werk verrichten. Bepaalde oorzaken voor de aanzienlijke stijging van het ziekte percentage in 1931 en 1932 in vergelijking met vroegere jaren, kunnen niet met zekerheid worden genoemd. Als oorzaken voor een stijging van het ziektepercentage zouden eventueel in aanmerking kunnen komen a. het zich voordoen van bepaalde ziekteoorzaken, speciaal het heerschen van besmettelijke ziekten b. achteruitgang in kwaliteit van het paar denmateriaal c. onvoldoende training der paarden in verband met de van hen geëischte diensten d. verandering van den maatstaf, respectievelijk aangelegd bij het in behandeling geven en aan den dienst onttrekken van zieke paarden. Voor wat betreft de aanmerkelijke stijging van het ziekte percentage in 1931 en 1932 zij ten aanzien van bovengenoemde mogelijk geldende factoren het volgende medegedeeld ad a. Bepaalde ziekteoorzaken deden zich niet voor. ad b. In verslagen van aankoopcommissies van remontepaarden in Australië en jaarverslagen van den militair diergeneeskundigen dienst is melding gemaakt van een waargenomen achteruitgang in kwaliteit van de in Australië gefokte en te koop aangeboden remontepaarden. Meer nog bekend is, hoezeer het gehalte van de in Neder landsch-Indië inheemsche paar dj es voornamelijk tenge volge van het verkoopen voor gebruiksdoeleinden van het beste materiaal en het benutten voor fokdoeleinden van het aangehouden minderwaardig materiaal in den loop der jaren is achteruit gegaan. Van de zoowel in 1928 als in 1929 in Australië aangekochte remonten, was het gemiddeld gehalte beneden het peil van vroegere 1124

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 62