1150 3°. de commandoposten, 4°. de radioverbindingen, 5°. de verbindingen, 6°. de gevechtstreinen, 7 de mitrailleurs, étant entendu que si certains de ces organes ne regoi- „vent pas d'ordres, ou ne sont pas a même d'en provoquer dans les délais „voulus,_ ils doivent faire oeuvre d'initiative en s'inspirant des prescrip tions générales données par les instructions de leurs chefs et par les „règlements." S. behandelt uitvoerig, op welke wijze vorengenoemde organen het meest doeltreffend kunnen worden gebruikt en in werking gebracht en welke eischen men daarbij dient te stellen. Het zou ons te ver voeren, den inhoud van het geheele artikel weer te geven, waarom wordt volstaan met het aan stippen van enkele gedeelten. Batterijen en waarnemingsposten. Men verkondigt dikwijls en terecht de meening, dat de moderne schietmethodes de batterijen en waarnemings posten onafhankelijk van elkander gemaakt hebben. Dit neemt echter niet weg, dat het steeds voordeelig zal zijn met het oog op de verbindingen bij de vaststelling van beider plaatsen met de onderlinge ligging rekening te houden. „La combinaison a choisir est celle dont l'ensemble est le plus „satisfaisant. L'examen de la carte permet justement'd'embrasser rapidement „et dans leur ensemble toutes les combinaisons avantageuses, d'éliminer les „plus défavorables et de fixer, soit la région, soit les regions oü les recon naissances iront opérer." Ten aanzien van den verkenningsdienst wordt opgemerkt, dat de verken- ningen van de afdeeling verdeeld worden in de z.g. „reconnaissance légere" en de „reconnaissance lourde". Eerstgenoemde, de vluchtige verkenningen derhalve, worden op eenigen afstand voorafgegaan door een voorhoede, waarbij zich de Afd. Commandant met zijn staf of een deel daarvan bevinden. Het doel moet wezen, tijdig op de hoogte te zijn, zoodat b.v. bij de aankomst van een infanterie-echelon in een bepaalde lijn, de afdeeling weet, dat zij in stelling zal kunnen komen in bepaalde, met ruime grenzen aangegeven zones, met die en die opdracht, waarbij waarneming plaats vindt op die en die wijze. Keuze plaatsen der batterijen. Men zal zich hierbij steeds de vraag dienen te stellenWaar gaat het om Waar moet ik in stelling komen om zoo snel en goed mogelijk mijn opdracht te kunnen vervullen S. behandelt daarbij een aantal factoren, die op het nemen van een bepaalde beslissing van invloed zijn, o.a. De „zone d'action". „L'outil de l'artilleur étant le projectile il faut d'abord „que le groupe puisse envoyer efficacement ses obus dans toute la zone „d action, qu'on lui fixe ou qu'il se fixe lui-même en fonction de sa mission „générale et de la situation." Voorts noemt S. nog een groot aantal factoren op, welke wij niet verder zullen vermelden volstaan moge worden met de volgende algemeene op merking De Afdeelingscommandant zal, afhankelijk van den toestand, de batterijen verspreid opstellen dan wel concentreeren. Een concentratie van de batterijen vergemakkelijkt de regeling van de interne verbindingen en van de vuurcon- centraties Hiertegenover staat echter dat ook voor den vijand diens taak wordt vergemakkelijkt en dat deze voor een neutralisatie betrekkelijk weinig munitie noodig heeft. Het is echter illusoir de batterijen van de afdeelingen over een groote oppervlakte te willen verspreiden, indien in een zelfde zone een groote hoeveelheid artillerie moet worden opgesteld. In plaats van een verspreiding, verkrijgt men dan slechts een vermenging van onderdeelen. De mogelijkheid tot diepte-echelonneering is dikwijls aan bepaalde grenzen gebonden door de opdracht, b.v. bij

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 88