1153 Het is de infanterie, die in dergelijke gevallen, hetzij het artillerie-vuur ver sterkt, hetzij een deel van het front voor hare rekening neemt, ten einde de artillerie in staat te stellen de meest gewichtige gedeelten van het front onder geconcentreerd vuur te nemen. Het zijn de vuurbases, welke deze opdrachten mogelijk maken. S. werkt een en ander aan de hand van een sprekend voorbeeld uit. De vuurbasis van het regiment infanterie kan dienstbaar worden gemaakt ter aanvulling van de beschermende artillerie-vuren. De vuren „d appui direct welke zich het dichtstbij de infanterie bevinden, zijn onvoldoende om alle verdedigingswapenen te neutraliseeren. De meest gevaarlijke, d.w.z. de mi trailleurs welke met directe richting vuren, zijn te verwachten in een zone van 2 K.M. diepte. Dit is de reden, dat de vuren „d'appui direct" als het ware verlengd moeten worden door de „tirs de protection", welke als norm worden afgegeven door de artillerie „d'action d'ensemble" zij worden gelegd op punten, vanwaar de tegenstander de aanvallende troepen kan waarne men, beschieten of vanwaar uit een tegenaanval kan worden aangezet. De artillerie „d'action d'ensemble", welke deze beschermende vuren afgeeft, bestaat doorgaans uit de zwaardere divisie-artillerie (2 afdn. van 155 mm. houw., i.e. 6 batterijen). De zware korpsartillerie zou hierin ook een bestemming kunnen vinden, doch wordt meestentijds gebruikt voor de artilleriebestrijding. Aannemende, dat per batterij een strook van 2 hectare wordt geneutraliseerd, is het duidelijk, dat talrijke terreinstrooken niet kun nen worden bevuurd. Is het onmogelijk, deze artillerie te versterken, dan bestaat een groote kans, dat de aanval mislukt en vastloopt, tenzij de infan terie deze vuren aanvult. „Une grêle de balles de mitrailleuses, des rafales „de mortiers stokes, des tirs ajustés de canons de 37 mm. suffisent pour „faire terrer les servants des mitrailleuses et les observateurs de minen- „werfer qui sont échelonnés dans la profondeur et sur les flancs de la zone „attaquée." Ten slotte de vraag, „Qui fournira ces feux d'infanterie?" De bataljons commandanten hebben in de eerste plaats te denken aan de veiligstelling van het bezette terrein en aan de versterking van de vuren „d'appui direct". Doorgaans zal dit al hunne beschikbare middelen vragen. Derhalve zal de regimentscommandant moeten zorgen voor de regeling van de samenwerking met de artillerie d'action d'ensemble. Hij zal daartoe gebruik moeten maken van de mitrailleurs van de resevebataljons, zoomede van de beschikbare zware infanteriewapenen. In stede deze echter uit te geven aan de bataljons commandanten komt het alleszins logisch voor, dat hij ze onder zijn onmid dellijke bevelen houdt en een vuurbasis van het regiment organiseert. De wapens van deze bases vuren, hetzij door de uitgespaarde ruimten tusschen de bataljons, hetzij over de voorste echelons heen, wat steeds mogelijk is bij vuren op groote afstanden. Lt.-Gen. Vandeputte publiceert in het „Bulletin Beige des Sciences Mili- taires" van October 1.1. een verhandeling, getiteld „Parallèle entre l'efficacité ..de VAviation Militaire et celle de l'Artillerie de la Defense Terrestre contre ,.Aéronefs dans la defense aérienne des pays de faible étendue". Een offensieve luchtmacht valt moeilijk te rechtvaardigen voor een land van geringe uitgestrektheid en met beperkte hulpbronnen. Zij is te duur en zou van de hulpbronnen van het land, met name van de geldmiddelen en het gespecialiseerde personeel, een onevenredig groot aandeel vragen. Zij zou bovendien moeilijk aan 'svijands luchtaanvallen kunnen worden onttrokken, omdat lo. door de geringe uitgestrektheid van het land alle bases in de onmid dellijke nabijheid van 'svijands werkingssfeer zouden liggen,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 91