1158 Korpsarts van het 13e A. K. „Dasz schon in einer Woche, noch ehe ein feindlicher Schusz gefallen war, die eben frisch gefüllten San. Wagen der Truppen grösztenteils leer waren". Over het verbruik aan Duitsche zijde aan sera enz. geeft de volgende tabel een overzichtEr werden in den oorlog van 19141918 verbruikt antitetanus serum antidiphterie serum pokkenlymphe antimeningitis serum antidysenterie serum dysenterie vaccin typhus vaccin cholera vaccin antigasoedeem serum De stellingoorlog vergemakkelijkt aan een kant de behandeling en den afvoer van gewonden, aan den anderen kant maken de verhoogde werking van artillerie, vliegtuigen en gas noodig, dat de geneeskundige formaties aan ij het front in gedekte schuilplaatsen worden ondergebracht. Dat de afvoer van gewonden zoowel aan Fransche als Duitsche zijde wel eens gehaperd heeft, is te begrijpen, als men hoort, dat bijv. tijdens het gallicische offensief in 1915 alleen bij het 11e Leger in nauwelijks 4 maanden tijd 165.000 menschen moesten worden afgevoerd, d.i. per dag rond 1400 man. (Schwalb). Schwalb zegt, dat het vervoer in ziekenauto's „ja nicht immer ganz scho nend" was, maar dat zoo'n vervoer beter was dan in het geheel geen. Tevens komen bij het vervoer van gewonden in vrachtauto's nabloedingen dikwijls voor, zoodat transport van zwaargewonden met vrachtauto's weinig plaats had. Uit de statistische gegevens blijkt, dat vooral in den stellingoorlog het artilleriegeschut de meeste wonden veroorzaakte, terwijl de meeste ver wondingen (2/3 van het totaal) aan de extremiteiten voorkwamen. Opmerkelijk is de tegenstelling tusschen het aantal in den strijd gevallenen en het aantal der aan ziekten gestorvenen gedurende verschillende oorlogen. In den SpaanschAmerikaanschen oorlog verhield zich het getal der gesneu velden tot dat der aan ziekte gestorvenen als 1 5.6. In den wereldoorlog maken de sterfgevallen door ziekten nog slechts 1/10 uit van het aantal der gesneuvelden, niettegenstaande ernstige epidemieën (vlektyphus, dysen terie, Weilsche ziekten, typhus, cholera, enz.) en ondanks het feit, dat in het 4de oorlogsjaar er aan Duitsche zijde alleen reeds 708.306 grieppatiënten waren. Deze getallen spreken boekdeelen. Terwijl in den Krim-oorlog de mortaliteit der behandelden 17.2 bedroeg, zonk dit getal in 19141917 tot 3 zoodat aan Duitschen kant niet minder dan 97 van alle behandel den er met het leven af zijn gekomen. Van statistisch en militair medisch belang zijn de opgaven der getallen over geslachtsziekten aan Duitsche zijde. In het eerste oorlogsjaar bedroeg dat getal 39.228 of 15.2 in het laatste jaar steeg dit getal tot 101.464 of 20 °/oo. Dit hooge getal hield destijds nauw verband met den verminderden goeden geest van den troep, zich duidelijk uitend in een door Flesch geci teerd gezegde „Wein dich nicht die Auglein rot, Tripper schützt vor Heldentod". Uit de ervaringen van den wereldoorlog is weer duidelijk gebleken, dat het slagen van den medischen dienst, het goed functionneeren van dien dienst voor het grootste deel afhangt van de samenwerking en het contact tusschen divisieartsen, divisiecommandanten en andere hoofden van diensten. 10.050.000 prophylactische 85.389 therapeutische 200.000 flacons 12.615.000 inentingen 395 liter 7.130 liter 1.345 liter 103.360 liter 79.821 liter 5.655 liter.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 96