1. LOMBOK 1894 1934. door P. SCHOLTEN, Kapitein van den Gen. Staf. Met foto's en 2 Schetsen Nu het 40 jaren geleden is, dat het „verraad" van Lombok, waar onze troepen hun alouden roem en hun overwicht handhaafden, gewroken werd, achten wij het tijdstip gekomen deze gebeur tenis in herinnering te brengen, welke ons immer weer tot diepen weemoed stemt, doch ook met gevoelens van onbegrensde hoog achting en bewondering vervult voor officieren, kader en man schappen, die trots tegenslagen, rampen en ontberingen met zelfverloochening volhardden in hun moeilijken plicht en zich vol geestkracht en waardigheid staande hielden onder omstandig heden, welke een minder beproefd leger tot wanhoop zouden heb ben gebracht. In het navolgend opstel willen wij trachten onzen krijg tegen Lombok met zijn rampspoedige gebeurtenissen van 25 26 Au gustus 1894, doch ook met zijn roemruchte veroveringen van Mataram op 29 September en van Tjakranegara op 18 November in het kort te schetsen. Een vluchtig overzicht van de geschiedenis van Lombok diene tot inleiding. 1. Geschiedenis. Lombok, dat reeds vroegtijdig in betrekking tot Bali stond, was gedurende geruimen tijd een twistappel tusschen de Baliërs en de Makassaren. In 1673 werd de vorst van Soembawa, van welk eiland vroeger herhaalde malen rooftochten naar Lombok waren ondernomen, als wettig heer van het eiland beschouwd. De eerste aanraking van de Compenie met Lombok had plaats in 1674, toen een expeditie onder Holsteyn eenige plaatsen ver overde en een contract met de Lomboksche regenten gesloten werd, waarbij deze beloofden den vorst van Soembawa en de Com penie getrouw te zullen zijn en Haar een boete van 15000 pikoel sappanhout, waarop Zij zoo zeer gesteld was, te zullen betalen. 833

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1934 | | pagina 1