1. VELDHEEREN door G. Th. SLOTHOUBER, Gep. Kolonel der Artillerie. (Vervolg. Zie I.M.T. 1937, Nr. 2). V. HELMUTH GRAF VON MOLTKE (Vervolg). I. Pruisen contra den bond (18601866). 1. Het politieke voorspel. „Seine Majestat der König von Danemark verzichtet auf alle „seine Rechte auf die Herzogthümer Schleswig, Holstein und „Lauenburg zu Gunsten Hirer Majesteiten des Königs von Preus- „zen und des Kaisers von Oesterreich und verpflichtet sich, die „Verfügungen anzuerkennen, welche die genannten Majestaten „in Bezug auf diese Herzogthümer treffen werden." (Artikel 3 van het Vredesverdrag van Weenen van 30 October 1864). De Bondsexecutie van Denemarken was hiermede ten einde en de buit verdeeld Verdeeld Dat moest nu juist nog gebeuren, en leidde tot den oorlog van Pruisen tegen Oostenrijk, Sachsen, Bayern, Hannover, Kurhessen, Würtemberg en Baden van 1866. Maar ook zonder dezen twistappel zou het tusschen Pruisen en Oostenrijk tot een oorlog zijn gekomen omdat de in verval zijnde grootmadht Oostenrijk, de leidster in den Duitschen Bond, slechts beoogde eene toeneming van de Pruisische macht te verhinderen, terwijl Pruisen, als krachtigst Bondslid, juist streefde naar de leiding in den Bond en samensmelting van de versnip perde Duitsche landen en landjes tot één groot Duitsch Rijk. Reeds in 1860 had Von Moltke in een uitvoerige nota x) den politieken toestand in Europa geanalyseerd en daarbij de wijze van optreden van het Pruisische leger in het komende conflict in 175 „Denkschrift van 1860. Aufmarsch der Preuszischen Armee in einem „Kriege gegen Oesterreich." Moltkes Militarische Korrespondenz, Zweiter Theil, 1866.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1937 | | pagina 1