1. VELDHEEREN door G. Th. SLOTHOUBER, Gep. Kolonel der Artillerie. (Vervolg. Zie I.M.T. 1937, Nr. 5). V. HELMUTH GRAF VON MOLTKE (Vervolg). K. De Franscli-Duitsche oorlog (18701871). (Vervolg). 4. De operatiën tot 16 Augustus 1870. (Vervolg.) Na de door Von Moltke niet gewilde, doch ook niet verhinderde, slagen bij Spicheren en Worth, was de kans op een beslissenden slag dadelijk na beëindiging van den strategischen opmarsch veel geringer geworden. En dit te eer, omdat na deze gevoelige Fransche echecs de vervolging door de Duitsche legers slechts weinig energiek werd aangevat, zoodat gedurende geruimen tijd de voeling met de Fransche legers geheel verloren ging bij Spicheren had Frossard door een nachtelijken terugtocht de voeling weten te verbreken en kon de Duitsche cavalerie eerst in den loop van den 7en Augustus weer contact opnemen; bij Worth had op dezen dag het Ille leger de voeling met den vijand geheel verloren. De critiek op het uitblijven van de tactische vervolging is niet zacht geweestzeker niet geheel ten onrechte, al dient men zich steeds voor oogen te houden, dat de tactische toestand bij den overwinnaar in het gevecht meestal even weinig rooskleurig is als bij den verslagene, en dat waar bij dezen de machtige zucht naar zelfbehoud stimuleerend werkt op een snellen terugtocht, bij genen juist die zucht opnieuw moet worden overwonnen om de vervolging met kracht te kunnen inzetten. De verslagene heeft slechts één drijfveer voor zijn handelingenlos van den vijand, zoo noodig door een wanordelijke vlucht, tot eiken prijsde winnaar- is dankbaar dat het krijgslot hem gunstig is geweest en verademt na de geweldige inspanning van zijn physieke en moreele krachten. Natuurlijk moet de winnaar die periode van zwakheid trachten de baas te worden en de vervolging ondanks alles met kracht inzetten; dat eischt zijn belang op dit oogen- blik en voor de toekomstMaar„die Theorie ist grau, und nur des Lebens Baum ist grün en de door 's vijands wijken 444

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1937 | | pagina 1