MEDEDEELIN G. Op 1 September a.s. zal de secretaris-penningmeester onzer vereeniging', kolonel Anten, zijn functie neerleggen en zal als zoodanig optreden de kolonel-titulair b.d. J. H. COX. Aan deze „mededeéling", welke allen, die den huidigen functio naris kennen, zal opvallen, willen wij het volgende toevoegen Kolonel tit. b.d. J. L. C. Anten, die sinds 1926 het secretaris penningmeesterschap der I.K.V. vervult, ziet zich om gezondheids redenen genoopt zijn werk aan een jongere kracht over te geven. Het behoeft wel geen betoog, dat het bestuur dezen thans 77 jarigen steunpilaar der vereeniging, dezen in hart en nieren militair, die gedurende elf jaren met energie en enthusiasme hare belangen diende, met leede oogen zijn plaats achter de bestuurstafel ziet inruimen. Ook de medewerkers zullen voortaan zijn gezellige maar toch ook zakelijke bezoeken, waarbij de herinneringen aan den goeden ouden tijd, toen hij nog 's Konings rok droeg, zoo menigmaal ter sprake kwamen, missen. Kolonel Anten, de vereeniging zegt U dank voor de groote inspanning, welke Gij U gedurende de vele jaren, dat Gij het secre taris-penningmeesterschap bekleeddet, in het belang der veree niging hebt getroost, en voor hetgeen Gij daarbij hebt weten te bereiken. jjjyr BESTUUR. Kolonel tit. b.d. J. L. C. Anten

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1937 | | pagina 1