1. LAWRENCE WASZMUSZ TEGENSPELERS door G. TH. SLOTHOUBER. (Vervolg. Zie I.M.T. 1937, nr. 10). III. LAWRENCE. (Vervolg). In October 1914 had Turkije in den wereldoorlog de zijde der Centralen gekozen en had de Sultan den Heiligen Oorlog, den „Djihad", geproclameerd. Voor het Britsche imperium met zijn millioenen Moslims was dit een doodelijke bedreiging want omtrent de draagwijdte van des Sultans proclamatie kon niemand van te voren iets voorspellen. Gaven de Arabische landen, Egypte, en verder geheel Noord- Afrika, aan den oproep des Sultans proclamatie gehoor, dan zou voor het Britsche Rijk zoowel als voor Frankrijk het gevolg vernietigend zijn geweest. Typeerend hiervoor is wel het adres, dat Sjarif Hoesein, het Geestelijk Hoofd der Moslims, richtte tot de verzamelde Sjaichs in Mekka, einde 1919, en dat luidde „Ik meen een groote ommekeer ten gunste van Turkije „te hebben waargenomen bij de Geallieerden, en vooral bij „Frankrijk. „Klein-Azië, Armenië inbegrepen, zal Turksch blijven, Sy- „rië zal in weerwil van onze protesten aan Frankrijk worden „gegevenons bezit van Damascus wordt ernstig betwist. „Ik luisterde naar de ongeloovige Engelschen, ik liet mijzelf „verleiden en door hen inpalmen. „Ik heb het noodige bijgedragen om hun Moslimsch im- „perium te behouden. „Dank zij ons, is de weg naar Indië gedurende den oorlog „open gebleven. Egypte, dat op onze leiding wachtte, bedwong „zijn aspiraties en bleef rustig. Dank zij ons, heeft het district „Damascus de zaak der Turken verloochend. „HelaasIk heb altijd geloofd dat ik arbeidde voor de „grootheid en de eenheid van den Islam. De dingen zijn even- „ivel anders uitgéloopen. „Laat ons onszelve daarbij neerleggen en niet het vertrou wen verliezen in den Hoogsten God. 951

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1937 | | pagina 1