4. VUURSOORTEN DER MOBIELE ARTILLERIE. door H. Ten aanzien van het in hoofde dezes gestelde onderwerp schenkt ons huidige G.V.Mob.A. geen algeheele bevrediging. In dit voorschrift heeft men zich beperkt tot de onderscheiding van een drietal technische vuursoorten waarbij dus de te bereiken uitwerking als maatstaf werd aangelegd namelijk vernietigings- (vernielings-), afsluitings- en storende vuren, terwijl de practijk heeft uitgewezen, dat er behoefte is ontstaan aan een verder gaande differentieering in dit opzicht, waarbij bovendien nog andere nor men in het geding behooren te worden gebracht. Aan den anderen kant meenen wij echter goed te doen reeds a priori te waarschu wen tegen een te ver gaande onderverdeeling men dient zich de noodige beperking op te leggen, ten einde niet te vervallen in een onoverzichtelijke en verwarringstichtende indeeling. Wij willen hier een proeve geven van een onderverdeeling in vuursoorten, welke o.i. voor onze gevechtsverhoudingen bruikbaar is. Verschillende vuursoorten, welke in groot verband bestaans recht bezitten, zullen in onze verhoudingen niet of hoogstens in enkele gevallen op meer bescheiden schaal toepassing vinden (bijv. vernielingsvuren, vuurwals). Men verwachte derhalve geen op somming of verhandeling van hetgeen omtrent dit onderwerp in buitenlandsche voorschriften is vastgelegd de vakliteratuur bevat dienaangaande bovendien reeds tallooze gegevens. Als uitgangspunt werd derhalve het A.T.V. gekozen, aangezien dit voorschrift den tactischen grondslag bevat, waarop het gebruik van onze artillerie berust en waartoe derhalve ook de indeeling van de vuursoorten moet worden teruggevoerd. Een indeeling, welke aan dezen eisch niet voldoet, kan bezwaarlijk dienstbaar worden geacht voor toepassing hier te lande. Wij stipuleer en hierbij reeds te voren, dat wij ons niet vleien met de verwachting, een oplossing te bieden, welke in elk opzicht voldoening zal geven. Er bestaan op dit gebied nu eenmaal talrijke opvattingen en regelingen, welke alle in meer of mindere mate aan het gestelde doel beantwoorden de onderlinge verschillen kunnen doorgaans worden teruggebracht tot een verschil in waardeering, al naarmate men technische (te verwachten uitwerking) dan wel tactische overwegingen den boventoon laat voeren. In vele gevallen zal bovendien de op de practijk gegronde persoonlijke appreciatie 711

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 37