artillerie vermoedelijk wordt versterkt, wil het ons voorkomen, dat de mogelijkheid tot toepassing van evenbedoelde wijze van vuurverplaatsing niet geheel mag worden uitgesloten. b. Steunvuren in de verdediging, welke worden gericht tegen aanvallende infanterie (inf.gesohut, tanks, a.a. inbegrepen) in voorste linie. Zijn deze vuren voorbereid op korten afstand vóór de eigen troepenopstellingen, zoodat zij zijn gericht op terrein- strooken, welke door den aanvaller moeten worden doorschreden, dan noemt men deze vuren af sluitingsvuren. Men zal in beginsel van alle artillerie moeten eischen, aan deze steunvuren deel te kunnen nemen. De neiging valt wel eens te onderkennen, de hiervoren genoem de vuren „beschermend" te noemen. Gezien echter de in de meer genoemde punten van het A.T.V. gegeven omschrijving kan het niet anders, of men moet hier spreken van steunvuren, waarmede derhalve der infanterie in de vervulling van haar taak onmiddel lijk bijstand wordt geboden. Wij verstaan, dit werd reeds gestipu leerd, onder bescherming der infanterie het beschermen van dit wapen tegen 's vijands wapenwerking door op te treden tegen de buiten het vuurbereik van de in eigen voorste linie opgestelde wapens gelegen vijandelijke strijdmiddelen. Beschermende vuren. c. Tegenvoorbereidingsvurenwelke worden gelegd op terrein gedeelten, waarvan men weet of op goede gronden kan vermoeden, dat de vijand zich aldaar (ten aanval) heeft opgesteld. Zij beoogen door het toebrengen van moreele en materieele verliezen, zoo eenigszins mogelijk door het vernietigen van de opgestelde vijandelijke troepen, 's vijands aanvalsformaties te desorganiseeren. Hoewel het A.T.V. de benaming tegenvoorbereidingsvuur niet kent, meenen wij dat het daardoor weergegeven tactische begrip, dat bepaaldelijk burgerrecht heeft verkregen, niet in het G.V. Mob. A. mag ontbreken. Naar zijn tactische beteekenis behoort dit vuur niet tot de steunvuren, doch tot de beschermende (A.T.V. II pt. 47). Door steunvuren in de verdediging (afsluitingsvuren) tracht men een ingezetten aanval tegen te houden men biedt der infan terie directen steun; door tegenvoorbereidingsvuren daarentegen wenscht men een nog niet ingezetten aanval in den opzet te doo- den van directe steunverleening is hier nog geen sprake. Niettegenstaande uiteraard vernietiging van den vijand op den voorgrond staat, is dit niet bepaaldelijk inhaerent aan het begrip „tegenvoorbereidingsvuur". Dit laatste is een tactische aangele genheid, onafhankelijk van het feit, of de uitwerking van het vuur vernietigend, neutralise erend of storend is. Het te bereiken resul taat staat in dit opzicht los van het tactische karakter van het vuur. Veelal zal immers de oppervlakte, waarop een tegenvoorberei- 715

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 41