voorbeeld te noemen, steun verleenen door vernietiging of vernie ling, doch evenzeer door neutraliseering en storing, evenals men op verschillende wijzen bescherming zal kunnen bieden. Alvorens een nadere indeeling te geven, willen wij eerst enkele algemeene, voor de meeste vuren geldende uitvoeringseischen geven. Elk vuur zal aan zekere voorwaarden van juistheid moeten voldoen en de noodige vuurdichtheid moeten bezitten, zooals staat aangegeven in het desbetreffende gedeelte van het schietvoorschrift. Daarnaast zullen de vuren verrassend en in den kortst mogelijken tijd moe ten worden afgegeven, d.w.z. zij zullen in een zoodanig tempo moeten worden uitgevoerd, dat in den gestelden tijd het doel kan worden bereikt, zonder dat nochtans de vuursnelheid wordt opge voerd boven de uit hoofde van sparing van het materieel voorge schreven normen. Is inschieten noodzakelijk, dan is het zaak, ten einde de verrassing niet te loor te doen gaan, dit zeer snel te doen verloopen en onmiddellijk te laten volgen door het uitwerkings- vuur. Dit snelle verloop van de vuren brengt mede, dat de batte rijen weer spoedig beschikbaar zullen komen voor andere op drachten en minder lang bloot staan aan 's vijands verkenning, welke doorgaans de meeste successen zal boeken gedurende het werkdadige vuur voorts zal worden voorkomen, dat de vijand zich aan het vuur onttrekt. Uitwerkingsvuren, welke veel tijd vorderen, zal men normaal afgeven in den vorm van krachtige, intensieve vuurstooten, afgewisseld met korte vuurpauzen, zonder echter te vervallen in een bepaalde regelmaat. Ten behoeve van de interne uitgifte van gevechts- en schiet- opdrachten zouden wij voor de uitvoering van de reeds genoemde tactische vuren de volgende verdeeling wenschen a. Vernietigingsvuren, welke de vernietiging beoogen van de zich in een bepaald terrein bevindende of zich verplaatsende leven de doelen. Naargelang van de omstandigheden zal men voor deze vuren gebruik kunnen maken van granaatkartetsen of granaten snelle werking (ongedekte doelen), dan wel met granaten zonder vertraging (doelen in kampongs, boschperceelen e.d.) uit geschut van elk kaliber. Waar de groote nauwkeurigheid van deze vuren een zeer belang rijken factor vormt en zelfs een zeer nauwgezette vuurvoorbe- reiding geen afdoende waarborgen biedt voor de noodzakelijke juistheid, dienen zij zoo eenigszins mogelijk gebaseerd te zijn op door inschieten op het doel of een hulpdoel verkregen schietgege- vens. De aandacht wordt gevestigd op de omstandigheid, dat ver nietigingsvuren, zonder dat te voren werd ingeschoten, zelden zullen voorkomen zij kunnen worden toegepast tegen doelen, van voldoende tactisch belang, waarvan de plaats nauwkeurig bekend is of waarvan de aanwezigheid in een bepaald terrein met voldoen de zekerheid kan worden aangenomen. Men zal echter rekening 717

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 43