C. Aan de Haagsche Post van 22 Juli 1939 ontleenen wij het volgende artikel van de hand van Z. Exc. Mr. J. C. Jager betref fende schikbaar waren, doch later veranderde zulks grondig en wel in den door Mj. Wanty reeds genoemden zin van ongeveer 4:1 ten gunste v,an het luchtgevecht. Ten aanzien van het afweergeschut bericht Klotz, dat de nationa listen beschikten over 8,8 cm, 3,7 cm en 2 cm kanonnen een type ld. mitrailleur. De 2 cm heeft zich vooral aan het front als een voor treffelijk afweerwapen doen kennen tegen de op ongeveer 1000 m hoogte vliegende toestellen. Daar, waar de bomaanvallen op grootere hoogte werden uitgevoerd (in het achterland), moest het afweerwa pen een schootshoogte van minstens 5000 m hebben, waarvoor het 8,8 cm kal. in het bijzonder geschikt was. Daarbij is echter ook een lichter kaliber ncodig als aanvulling, b.v. 2 cm. Het 3,7 cm kal. is echter een mislukking. Te klein voor tafellaken, te groot voor servet. R. DE SLAGKRUISERS EN HET REGEERINGSPROGRAM. De berichten, die de laatste dagen over de vorming van een nieuw kabinet in de pers circuleeren, Wekken den indruk, dat het slagkrui serplan daarin een belangrijke rol speelt. Het werd zelfs in een blad als de N. R. C. genoemd als een van de drie punten door Dr. Colijn bij zijn overleg met de Kamerfracties op 6 Juni opgesteld. De aanwe zigheid van de chefs van staven op de conferentie ten paleize van 7 Juli, die tot laat in den nacht duurde, zou daar ook op kunnen wijzen. Dit te zamen met de propaganda van verschillende zijden voor slag kruisers gevoerd, alsof dit de eenige manier zou zijn om Indië veilig te stellen, dreigt langzamerhand bij ons volk de gedachte ingang te doen vinden, dat zonder deze enorm dure schepen geen afdoende verdediging van onzen Archipel mogelijk zou zijn. Wie echter den aard eener deugdelijke defensie goed beziet en weet, waar het bij eiken verdedigingsstrijd vooral op aankomt, moet beseffen, dat slag kruisers allerminst een afdoend middel zijn en dit in de allernaaste toekomst nog veel minder zullen blijken. Staat dit vast, dan zal een slagkruiserplan ook nimmer een der voornaamste punten van regee- ringsbeleid voor een nieuw optredend kabinet kunnen zijn. Wel moet een afdoende beveiliging van Indië voorop staan, maar die is, op andere wijze dan met slagkruisers, vlugger, beter en bovendien goedkooper te verwezenlijken. Om dit den lezer duidelijk te maken, is het gewenscht met enkele woorden aan te geven, waar het bij elke verdediging bovenal op aankomt en welke middelen voor een verdediging, als die van Indië, het meest beschikbaar zijn. Wat is het vooropgezette doel van eiken verdedigingsstrijd, hetzij die te land, ter zee of in de lucht gevoerd wordt Algeheele vernie tiging van den vijand, of althans zoo groote .benadeeling wordt beoogd, dat zijn aanval mislukt en terugtrekking van zijn strijdkrachten noodzakelijk is. Dit is alleen te bereiken, indien aan de zijde van den verdediger de doeltreffendste afweermiddelen op de meest effectieve wijze worden toegepast. Aanvankelijk meende men in de marine, dat van de duikboot als torpedodrager een zoo groote repressieve kracht uitging, dat daarmede aan elke vijandelijke scheepsmacht ernstig nadeel zou zijn toe te brengen. Zoowel de Vlootwet 1923 als de defen siegrondslagen van 1927 en het daarop berustende vlootplan 1930 hadden dan ook de duikboot als kern der verdediging buiten het eiland Java. Allengs evenwel bleken de afweermaatregelen tegen duikbooten

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 70