744 massaal in te zetten. Voor slagkruisers is dat praetisch uitgesloten en er zullen veeleer verscheidene dagen mede gemoeid zijn vóór deze zich op het aangevallen punt 'kunnen bevinden, welke periode de aanvaller zich ten nutte zal kunnen maken om zich stevig in ons gebied te vestigen, zóó, dat het uitgesloten is hem met slagkruisers daaruit te verdrijven. Nog bedenkelijker wordt de situatie, wanneer een aan val op eenig punt van ons gebied als de hoofdaanval beschouwd wordt en daartegen afweermaatregelen met slagkruisers genomen zijn, terwijl het slechts een sohijnaanval gold ter maskeering van den eigenlijken stoot, die op een ander gedeelte van ons gebied gericht is. Dan zullen vaak dagen verloren gaan voor de zich maar betrekkelijk langzaam verplaatsende schepen ter juister plaats kunnen zijn, terwijl dit voor de zeer snelle bommenwerpers nimmer overwegend nadeel kan foetee- kenen. Wie dit alles aandachtig nagaat, moet wel tot de overtuiging komen, dat slagkruisers als verdedigingswapen ten achter staan bij een krachtig luohtwapen, dat dank zij de mogelijkheid bomaanvallen dadelijk in te zetten en telkens te herhalen, eiken vijand, hoe zwaar zijn schepen ook mogen zijn, zoo ernstige schade kan toebrengen, dat zijn verblijf binnen ons gebied onmogelijk wordt. Bedenkt men voorts, dat door de geographische gesteldheid van onzen Archipel het mogelijk is het luchtwapen superieur te doen zijn aan alle luchtstrijdkrachten, die een aanvaller over zee naar Indië 'kan brengen, waardoor het meesterschap in de lucht aan onze zijde verzekerd zal zijn, dan maakt ■dit het tot ons beste verdedigingsmiddel, dat bovendien belangrijk goedkooper zal blijken dan de in aanschaffing en exploitatie zoo bij zonder kostbare slagkruisers. De admiraal Castex, een der eminentste Fransche zeeofficieren, op wien onze marine zich zoo gaarne beroept, heeft onlangs geschreven, dat iedere natie, die haar zelfstandigheid wil behouden ,^noet trachten in de lucht zoo sterk mogelijk te zijn". Met een sterke luchtmacht is Indië absoluut veilig te stellen, wat met slagkruisers niet te bereiken valt en daarom zal een slagkruiserplan als richtlijn van regeeringsbeleid voor een nieuw Kabinet niet op zijn plaats zijn. Wie Indië behouden wil, werke krachtig mede tot het ver krijgen van een verdediging, die waarlijk doeltreffend is en geheel binnen ons bereik ligt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 72