Daarop ving het défilé van de luchtstrijdkrachten aan, gevolgd door dat van de troepen op den grond, waarbij de stramheid der exercitie, de moderne bewapening en de voortschrijdende moto riseering en mechaniseering aller bewondering hadden. 1) De wapenschouwing gaf een uitstekenden indruk van hetgeen de laatste jaren tot stand is gebracht. Moge deze tot voldoening stemmende aanblik het moeilijke afscheid voor hem, die juist op dezen dag vijf en dertig jaren als officier in het Koninklijk Neder- landsch-Indische Leger diende en daarin den hoogsten post gedu rende vier jaren heeft vervuld, hebben vergemakkelijkt. Met de volgende dagorders werd het leger met de overgave en overname van het commando in kennis gesteld DAGORDER voor het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger 1 9 3 9. Nr. 4. Bij besluit van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin van 11 Maart 1939 Nr. 98 op mijn verzoek, met ingang van 26 Juli 688 Dengan keridlaan Seri Baginda Maha Radja Wilhelmina, kita dilantik mendjadi kepala pemerintah dari bala tentera Hindia-Belanda. Pada ketika kita menerima keperintahan bala tentera ini, kita mengingat setia dan djasa dari pada terbanjak teman-teman kamoe semendjak bala tentera kita diperdirikan, jaitoe sekarang soedah lebih seratoes tahoen, sehingga bala tentera beroleh kemasjhoeran dan kenamaan. Beratoes-rataoes antara teman-temanmoe itoe telah dikaroeniai tanda kehormatan karena tingkah-lakoenja jang gagah-perkasa. Kita pertjaja serta berharap, kamoe sekalian akan selaloe ingat toeladan mereka itoe, dan olehnja djoega, kamoe selemanja akan melakoekan keharoesan selakoe serdadoe toelèn dengan sepertinja, oentoek kemoeliaan dan keamanan Hindia-Belanda dibawah naoengan Seri Baginda Maha Radja Wilhelmina. Generaal Boerstra. Ik wend mij nogmaals tot U, thans om U mijn dank te betuigen voor het door U in mij gestelde vertrouwen. Dank vooral ook voor de wijze waarop U van het begin van Uw militaire loopbaan tot heden ons, jongeren, zijt voorgegaan en leiding hebt gegeven. De wijze waarop door U het groote werk van de in gang zijnde legerversterking is aangevat, wekt aller eerbied en bewondering. De hooge onderscheidingen; welke U te beurt zijn gevallen, zijn daarvan een sprekend getuigenis. Wij zullen Uwen arbeid in Uwen geest voortzetten, zoo goed als in ons vermogen ligt, en wij spreken de hoop uit dat de wijze, waarop zulks zal geschieden Uwe tevredenheid moge wegdragen. Ik moge U ten slotte de verzekering geven dat bij Uw terugkeer naar het Vader land de beste wenschen van het Leger U vergezellen. Hiermede, Generaal, verklaar ik het commando over het Leger te hebben aanvaard. 1) Wij laten hier een aantal foto's volgen, welke door het weekblad d'Oriënt welwillend ter publicatie werden afgestaan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 8