18 de overtuiging geschonken te hebben, dat de geheele kolonie Z. Wales dubbel en dwars in de ponieremonteering van het regiment cavalerie zal kunnen voorzien. Het fokmateriaal, hetwelk ik zag, liet over het algemeen niets te wenschen over, ja was zelfs van superieure kwaliteit; de producten waren over het algemeen goed te noemen en konden grootendeels geschikt woiden geacht voor licht cavaleriepaard. De oorzaak van deze laatste omstandigheid is zonder twijfel het feit, dat dit type geheel overeenstemt met het type van den poloponie. De goede poloponie wordt tot 50 betaald, geen wonder dus, dat men bij het fokken van ponies producten tracht te verkrijgen, geschikt voor het polospel. Een goede poloponie echter moet het instinct hebben na eenige oefening- den bal uit zich zelve na te rennen. Natuurlijk zijn dezulke schaarsch en is het aantal minder geschikte poloponies groot. Deze laatste nu vormen een bij uitstek geschikt remonte-ma tei iaal. Reeds boven werd door mij de reden vermeld, waarom in N. Z. Wales meer werk van rijponies wordt gemaakt dan eldeis en zal ik daarom niet in herhaling vervallen. Het spreekt wel van zelf, dat ook vele andere poniesoorten worden gefokt, waaronder zeer geschikt artillerie-materiaal. In verband met den aard mijner opdracht, heb ik echter mijn on derzoek gericht hoofdzakelijk op vermoedelijk geschikt cavalerie- materiaal en in die richting mijne gegevens verzameld. Te Sydney stelde ik mij in verbinding met verschillende paar denhandelaren, teneinde ook hen bekend te maken met de eischen en voorwaarden, door het Nederlandsch-Indische Gou vernement te stellen bij een eventueele remonteering der cava" lerie met Australische ponies, en omgekeerd hunne voorwaar den voor een eventueele levering te vernemen. 1. De Heer G. Bowra te Sydneywelke vele paarden voor de Engelsch Indische remonte levert, verklaarde zich genegen de gewenschte klasse ponies t.g.t. bij contract te leveren, doch uit sluitend met keuring en aankoop te Sydney. De prijs zoude als dan bedragen 12- per stuk. Als standmodel wees ik hem twee goede ponies uit zijn stal aan. 2. De Firma William Inglis Soneigenaar der meest bekende paardenbazaar in Sydneystelde dezelfde eischen als de Heer Bowra.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 138