13 daar droegen alle paardenvandehandsche en bijdehandsche Engelsche zadels en veel werk werd bij dit harnachement ge maakt van al die middelen, welke strekken kunnen om de paar den voor schavingen en drukkingen bij het plotseling aanzetten of in het tuig vallen, te vrijwaren. Als bijzonderheid teeken ik hier nog aan, dat ik alleen bij 't Japarische leger onder de draagbokken en bij dit leger gold 't alleen de draagbokken voor draagpaarden een deken zag gebruiken. Overal elders waren zoowel bij muildieren als bij draagpaarden de draagbokken voorzien van kussens. Gemis aan wegen het transport geschiedt in hoofdzaak langs de rivieren en waar dit niet mogelijk is, langs voet- paden is oorzaak, dat men in China betrekkelijk weinig paarden heeft. Hoofdzakelijk vindt men ze in de grootere steden, waar men in en om de stad wel goede wegen aantreft en waar zij dan voor het lokaal vervoer dienen, bovendien worden heel wat paarden aangeschaft voor de sport, welke op voorbeeld der Engelschen reeds bij menigen Chinees heeft in gang gevonden. Inheemsch zijn paarden in eigenlijk China niet; alle worden aangevoerd uit Mongolië en daar de Mongoliërs den paarden handel niet uit handen willen geven, waken zij er streng voor, dat nimmer hengsten doch alleen merries en ruinen worden uitgevoerd. De aanvoer heeft tweemalen in het jaar plaatsin Maart en in September nl. brengen de handelaren hunne paarden in de groote steden ter markt, meestal op eigen risico, doch dikwijls ook op bestelling van een sportclub, waarvan de gezamenlijke leden b. v. 25 paarden noodig hebben en er nu 100 laten ko men, waaruit zij de 25 beste uitzoeken en daarna de overige 75 op de markt brengen. Al wordt dus de Chineesche pony of griffin ook als rijdier gebruikt men remonteert daaruit o.a. ook de rijpaarden voor de Duitsche veldbatterij in Kiautchau - zoo geschiedt dit zeker niet anders dan uit gebrek aan beter, wijl de dieren voor dit doel door hun bouw weinig geschikt schijnen. Daarentegen lijken zij mij uitstekend te voldoen voor trekdieren; zij zijn

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 21