82 De Militaire Commandant van Sumatra's Westkust op deze voorstellen gehoord deelde als zijn advies ter zake het onder- volgende mede. Tegen de voorstellen bestaan in het algemeen geen beden kingen, omdat er niet het minste bezwaar tegen bestaat 0111 het garnizoen van Padang tijdelijk zelfs al zou dit gedurende ge- ruimen tijd zijn met een compagnie te verminderen. Wordt echter tot het zenden van troepen overgegaan dan verdient een sterke bezetting van Moeara Mahat verre de voor keur boven een zwakke bezetting van Kota Baharoe, terwijl Moeara Mahat de voorkeur verdient boven Poelau Gadong. Een sterke bezetting werd wenschelijk geacht, niet omdat men zulk een hoog denkbeeld koesterde van de offensieve kracht van de snoevende bevolking van de V Kotamaar omdat: le. het in de gegeven omstandigheden noodzakelijk werd geacht eiken schijn van zwakheid te vermijden om zoo doende te voorkomen, dat bij die bevolking het denkbeeld zou rijzen, dat eene door hen ondernomen poging tot offen sief optreden succes zou kunnen hebben 2e. in een veelvuldig uitzenden uit het bezette punt van relatief sterke patrouilles het beste middel werd gezien om de bevolking van ons gebied tot bedaren te brengen en bij haar het vertrouwen op eene krachtige bescherming onzerzijds op te wekken. Dat veelvuldig patrouilles uitzenden nu zou van eene kleine afdeeling te veel inspanning eischen, te meer omdat, vooral den eersten tijd, bij alle transporten voorzichtigheids halve een vrij sterke dekking zou moeten worden ingedeeld 3e. eene sterke bezetting, nu die zonder veel bezwaar gegeven kan worden, wenschelijk werd geacht, aangezien bij de gebrekkige gegevens omtrent de weerbaarheid van cle V Kota de kans niet was uitgesloten, dat de kracht van de tegenpartij onderschat werd en mocht dit werkelijk zoo blijken te zijn eene zwakke bezetting op hare geï soleerde standplaats allicht in eene onaangename positie zou kunnen komen, wat voor ons gezag ontwijfelbaar zeer nadeelige gevolgen zou hebben. Aan Moeara Mahat werd als plaats van vestiging de voorkeur

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 234