93 trein en het medevoeren van drie dagen vivres, die bij het begin der operatiën bepaald noodzakelijk werden geacht met het oog- op de omstandigheid, dat de Kampar als opvoerlijn tijdelijk wel licht niet te gebruiken zou zijn. Den llen Augustus werd een afschrift van den staat houdende „samenstelling der expeditionnaire troepenmacht bestemd voor de V Kota" en van het G-ouvernements Besluit van 5 Augustus 1899 No. 2 (Bijlagen H en I) ontvangen. Naarmate de bovenstaande berichten en mededeelingen bin nenkwamen werden de civiele en militaire autoriteiten, voor zooverre zij met de expeditie bemoeienis hadden of zouden krij gen, er mede in kennis gesteld en van bevelen voorzien. Aangezien, zooals uit het vorige hoofdstuk is gebleken, reeds in de eerste dagen van Juni door den waarnemenden Gouver neur, in overleg met den Militairen Commandant van Sumatra's Westkustder Regeering het voorstel tot het zenden der expe ditie was gedaan, waren de chefs van korpsen en diensten in het gewest, die waarschijnlijk in de uitvoering betrokken zouden worden in algemeene trekken met de gedane voorstellen in ken nis gesteld om hun de gelegenheid te geven van stonde af aan daarmede rekening te houden. Het bericht van de expeditie kwam dus niet onverwacht, een ie der had zich voor zooveel dit, zonder opzien te baren en zonder uit gaven te doen, mogelijk was voorbereid en de noodige gege vens verschaft, zoodat de gegeven bevelen konden worden uit gevoerd zonder dat meer wrijving onstond dan in dergelijke omstandigheden onvermijdelijk is en het vervoer der troepen van Padang naar Pajakoemboeh den 16™ Augustus ten 7 uur voor middag kon beginnen. Intusschen is in de 9x/2 dag die verliepen tusschen het bekend worden van het feit, dat de expeditie zou doorgaan en het af- marcheeren van het le échelon der expeditionnaire-troepenmacht, door alle betrokkenen zeer hard gewerkt moeten worden en kon in dat tijdsverloop slechts met de grootste krachts inspanning al les in gereedheid worden gebracht. Ongetwijfeld zou de geheele afwikkeling der zaak zeer veel gemakkelijker zijn geweest, wanneer daaraan eenige dagen meer hadden kunnen worden besteed.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 245