161 Munitieuitrusting. 100 patronen bij den man en 80 per geweer in reserve (verpakt in geheele kisten). Verpleging. In eenig garnizoen vertoevende, wordt het detachement op de gewone wijze verpleegd. Buiten de garnizoensplaatsen zijnde, wordt tarief 16 op onder officieren en minderen toegepast, waartoe door de zorg van den Plaatselijk Militairen Commandant te Padang Pandjang voor veer tien dagen vivres zijn medegegeven. De officieren krijgen gerekend van af den dag van vertrek uit het garnizoen een daggeld van f 6.voor de eerste dertig dagen en verder eiken dag 3. Het detachement neemt ransel, eetketel, sprei en kapotjasmede. Transportmiddelen en gidsen. Worden gevraagd aan den ambtenaar van het Binnenlandsch Bestuur, die bij de colonne is of binnen wiens ressort zich de colonne bevindt. Tuchtigen van kampongs. Branden en plunderen is ten strengste verboden. Alleen wanneer daartoe van de zijde van het Civiel Bestuur het bepaald verzoek wordt gedaan, mogen daartoe aangewezen huizen enz. worden verbrand. Berichten. De detachementscommandant houdt een journaal aan, dat dag voor dag wordt bijgeschreven. Yan alle gevechten en belangrijke patrouilles worden afzonder lijke rapporten opgemaakt. Telkens wanneer zich daartoe eene gelegenheid voordoet, wordt mij een afschrift (vervolg afschrift) van dat journaal toegezon den. ïi

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 313