5 Ook voor Indië is gemakkelijk eene goede fokrichting vast te stellen; het particulier initiatief ontwaakte reeds en heeft zich reeds gedeeltelijk vereenigd; wanneer slechts de regeering haren krachtigen steun verleent aan dat initiatief en de fok kerij leidt in eene richting, welke ook voor haar de meest ge- wenschte is, dan moet worden bereikt, dat geleidelijk zich een paardenstapel ontwikkelt van een gewild type. Het spreekt wel van zelf, dat daarbij noodzakelijk rekening moet worden gehouden met de eischen, welke het leger zal stellenons kolo niaal leger toch heeft eene dringende behoefte aan eene binnen- landsche remonteering, waaronder ik versta eene remonteering op het eiland Java, daar toch in de binnenlanden van dat eiland de strijd zal moeten worden gestreden, welke eventueel door eene buitenlandsche mogendheid tegen ons mocht worden aangebonden. Gelderland. Ook in Gelderland werkt eene provinciale ver- eeniging tot bevordering der paardenfokkerij en verbetering van het paardenras en ook haar kan een zeer belangrijk succes niet worden ontzegd. Zij heeft zich evenwel minder eene bepaalde fokrichting ten doel gesteld dan wel eene verbetering van het bestaande in algemeenen zin en eene bevordering der fokkerij. Ook zij verzamelt de door haar goedgekeurde paarden in een stamregister, doch maakt daarbij onderscheid tusschen a: in- landsch of gekruist inlandsch ras en bvreemd ras. Bij de jaarlijksche premiekeuringen wordt er echter op gelet, dat de bekroonde dieren sterke beenen hebben, een krachtigen,. vierkanten en verheven gang, een fraaien goed opgerichten hals en een voldoende maat, zoodat dus langs dezen weg wel degelijk krachtig wordt gewerkt in eene richting, welke men voor deze provincie als de beste beschouwt. Zagen wij, dat in de provincie Groningen de vereeniging slechts de dekhengsten keurt en al of niet opneemt in haar stamboek, in Gelderland heeft de vereeniging zelve een niet onbelangrijk aantal hengsten moeten stationneeren, daar het particulier ini tiatief hierin te kort schoot. In hoofdzaak heeft men in Gel derland verbetering gezocht door kruising met Anglo-Norman- dische hengsten, zoodat men in Gelderland bij de paarden meer bloed vindt dan in Groningen en vooral de beenen veel droger zijn. Daar men niet die groote waarde hecht aan eene groote

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 37