10 Eens in het jaar heeft de overgave aan de korpsen plaats; de indeeling geschiedt door de Chefs der hereden wapens op voor dracht van den directeur. In het hiervoren aangeteekende is veel, dat ook voor het Indische remonte-depot overweging verdient. In de eerste plaats acht ik het zeer raadzaam ook in Indië een plaatsver vanger voor den directeur aan te wijzen, het waarom van de zen niets kostenden maatregel ligt voor de hand. Ook het stelsel om de paarden slechts, althans in hoofdzaak, vast te binden gedurende het voeren, verdient ernstige over weging. Is zulks in Indië mogelijk, iets wat de ondervinding slechts kan leeren, dan is het zeker verre te verkiezen boven de thans gevolgde methode, waarbij de paarden, op stal zijnde, steeds vastgezet zijn. Alhoewel in verband met de aanwezigheid van weiden in hoofdzaak groote loopplaatsen eigenlijke loopplaatsen niet zoo noodig zijn als in Nederlandkunnen zij toch in sommige ge vallen van groot nut zijn. Ook de groote makheid der paarden is iets, waarnaar in Indië moet worden gestreefd; dat te bereiken met de dikwijls zenuw achtige Sandelhouts en veelal vechtlustige Makassaren en ge- kruisten is echter zeer moeilijk en kan alleen worden verkre gen met zeer goed personeel. Alles moet daarom in het werk worden gesteld om uitgelezen paardenverzorgers te krijgen, iets, dat alleen mogelijk is, indien hunne positie tot eene aangename wordt gemaakt. Ook de wijze, waarop de remonten worden ingedeeld, ver dient navolging. Het zou daarheen zijn te leiden, dat b. v. niet meer dan 3 of 4 maal per jaar paarden waren over te geven aan de korpsen. Telkenmale zouden dan de Chefs der bereden wapens zonder groote bezwaren zelf de indeeling in overleg met den directeur kunnen regelen. In Milligen is het meer direct toezicht over ieder viertal stallen 120 paarden) opgedragen aan een onderofficierwel licht zal eene dergelijke regeling ook voor het Indische depot wenschelijk blijken. Ten slotte acht ik het zeer noodig, dat ook in Indië alle remonten eerst naar het depot gaan. In zeer enkele gevallen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 42