11 zou daarop eene uitzondering zijn te maken. Noch hij het Nederlandsche remonte-depot, noch bij de Duitsche depots wor den de paarden, zooals bij het Indische, gewend aan het bestijgen en aan het eerste berijden. "Wel worden in Milligen de remon- ten voor de Artillerie gewend aan het loopen tusschen de strengen; de in Indie gevolgde methode acht ik waarmogelijk, zeer aan te bevelen. Rijkshengstveulen-depot. Het doel van deze te Bergen op Zoom gevestigde inrichting is het steunen van de paardenfokkerij. Tot dat doel worden jaarlijks ongeveer een 20 tal jonge hengst veulens aangekocht. Aan deze veulens wordt bij het depot eene oordeelkundige opvoeding gegeven, terwijl zij worden ver kocht, als zij geschikt zijn voor dekhengst. Langs dezen weg bereikt de regeering, dat het aantal dekhengsten in het land telken jare met ongeveer 20 wordt aangevuld en tevens, dat aan de fokkers een voorbeeld wordt gegeven, hoe hengstveulens moeten worden opgevoed. In het najaar koopt eene tot dat doel aangewezene commissie een 20 tal veulens aan, welke in het voorjaar geboren zijn, dus dan ongeveer den leeftijd hebben van zes maanden. Deze veulens worden voor het grootste gedeelte in het binnenland aangekocht, enkele haalt de commissie uit België en uit Frank rijk Normandië De jonge veulens zijn ondergebracht in ruime hokken; in ieder hok bevinden zich 4 of 5 jonge dieren. Deze hokken, welke ongeveer 6 M. breed en 10 M. lang zijn, staan in voortdurende verbinding met loopplaatsen van 10 bij 20 M., zoodat de veulens steeds naar verkiezing binnen of buiten kunnen zijn. Vier dezer hokken vormen te samen een blok, waarin zich nog een tweetal boxen bevinden om daarin zoo noodig een enkel dier te kunnen afzonderen. Tevens bevinden zich in dit blok een fouragekamer en een kamertje met slaapplaats voor de verzorgers. De 1 Vg jarige veulens worden geheel op dezelfde wijze ver pleegd; alleen zijn de afmetingen der hokken enz. in dit blok wat grooter dan die bij het eerste blok. De 21/2 jarige veulens staan in flinke boxen van 4 bij 4 M. Voor deze jonge hengsten zijn drie ronde loopplaatsen aangelegd,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 43