14 doch voor l'ndïé zal die toestand vooralsnog wel niet te be reiken zijn. De inrichting van stallen enz. is bij de verschillende afdee- lingen vrijwel volkomen gelijk. De paarden bevinden zich los in eene ongeveer vierkante ruimte, welke aan een der wanden een langen voerbak heeft. Het aantal paarden in een dergelijk hok bedraagt ongeveer 15 en mag in geen geval zoo groot worden genomen, dat per paard minder vierkante ruimte be schikbaar komt dan 7 M2. Tot mijne verwondering bleek het niet noodig te zijn de paarden gedurende het eten vast te zetten; zooals mij werd medegedeeld komt het slechts een zeer enkele maal voor, dat het vastzetten van een enkel paard noodzake lijk is. Evenals te Milligen trok het ook weer hier de bijzon dere aandacht, dat alle paarden zoo mak waren; men heeft schier moeite geen last te ondervinden van de bijna te groote ver trouwelijkheid der dieren. Door het openen van eene breede deur kunnen de paarden van één of meer dezer afdeelingen komen binnen eene omheinde loopplaats, waarin zij gelegenheid vinden rond te loopen en waarin middels gewone drinkbakken de paarden tevens gele genheid vinden hunnen dorst te lesschen. Het water wordt tweemaal per dag in deze bakken gepompt; op de hoofdafdee- ling Bdrenklauwaar wel eens last werd ondervonden van ge brek aan water, was men thans bezig eene waterleiding aan te leggen. Van uit de hierboven bedoelde omheinde ruimte kunnen de paarden worden gevoerd in eene 800 M. lange drijfbaan. Vroeger werden de paarden slechts in deze baan gelaten en vlogen zij in sterken galop de baan rond, waarin eenige hin dernissen waren aangebracht. Daar zulks evenwel somtijds aanleiding gaf tot verwonding enz. is men daarvan terugge komen en worden de paarden thans achter een twee- of drietal ruiters gehouden, die den gang aangeven. In hoofdzaak bestaat die beweging in stap, trapsgewijze laat men meer draven, ter wijl later ook een galop over vrij kleinen afstand 800 M.) wordt gemaakt. Vooral ook, omdat de eigenlijke loopplaatsen zeer klein zijn, is eene dergelijke oefening zeker zeer gewenscht. Het officieel toegestaan ration bedraagt per paard 372 K. G. haver

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 46