90 de voertuigen kunnen met de laadgoten op de P. wagens worden gereden, dank zij de gunstige weergesteldheid, waardoor het bovenvlak hard en vast was, hebben zij echter ook uitstekende diensten bewezen bij het laden van de voertuigen. In algemeenen zin moesten de troepen worden teruggevoerd naar Weltevreden, Bandoeng, Midden-Java en Oost-Java. Waar de afstanden van Cheribon naar Weltevreden, Bandoeng en Poer- woredjo ongeveer gelijk zijn -de troepen uit O. Java konden eerst het laatst worden vervoerd, omdat hun spoorwegmaterieel ook gebruik moest worden bij den terugvoer van andere troepen werd in ieder dier richtingen op den eersten dag ongeveer 1200 ton vervoerd, waarvoor respectievelijk noodig waren 2, 3 en 5 machines; in de Cheribon Kroja lijn is n. 1. bij Margasari een berglijngedeelte, waar splitsing van de treinen noodzakelijk was; te Poerwokerto had wederom koppeling plaats. De troepen, welke het langst uit hunne garnizoenen waren, gingen op dezen dag, althans voor zoover zij ,in één dag het station van ontlading konden bereiken. De 1ste Brigade, wier spoor treinen het vroegst vertrokken, werd te Cheribon gelegerd; de eerstvertrekkende troepen van andere Brigades zoo dicht mogelijk bij Cheribon. Er zouden dien dag zes treinen van Cheribon vertrekken n. 1. om 7, 71/2, 9, 91/2, 10y2 en \2y2 uur, wier gezamenlijk materieel een lengte van ongeveer 2.5 K. M. besloeg. Onnoodig te zeggen, dat dit materieel voor een gedeelte niet op het emplacement maar elders moest worden opgesteld en de aanvoer hiervan naar Che ribon tusschen den gewonen treinloop, vermeerderd met de extra- treinen, groote moeilijkheden gaf. Toen nu in den loop van den morgen bij het rangeeren op het emplacement Cheribon een wagen derailleerde, waardoor tijdelijk drie sporen waren verstopt en dus de treinenloop was gestaakt, ontstond een dusdanige stagnatie, dat de 5de en 6de trein met eenige uren vertraging zijn vertrokken. Den volgenden dag (27 September) kwam al dit materieel ledig terug en vertrokken den 28sten wederom zes treinen, waarmede op dien dag de 1ste, 4de en 2de Brigade in haar geheel werden teruggevoerd. Het ledige materieel van Weltevreden en Bandoeng kwam nog dienzelfden avond terug de treinen hadden des morgens vroe-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 100