92 De 2de Brigade, zoomede het bij de blauwe partij ingedeelde XXIste bataljon infanterie waren uitsluitend met draagpaarden uitgerust. Bij deze troepen waren geen keuken- of filterwagens ingedeeld, doch moest in z. g. veldkookgereedschappen worden gekookt. Op de draagpaarden werd in den verplegingstrein voor één dag levensmiddelen van Rantjah naar Koeningan medegegeven; overi gens waren bij de 2de Brigade ook nog vleesch- en vrachtauto's ingedeeld, welke de benoodigde levensmiddelen eerst van Bandjar naar Rantjah en vervolgens van Koeningan naar Cheribon moes ten brengen. Voorts was bij de blauwe partij een rijdende veldbakkerij aan wezig, welke achter de troepen der 3de Brigade op een dagmarsch afstand de beweging zou volgen. Aan alle brigade-intendanten waren toegevoegd: een magazijn meester, een conducteur, een of meer magazijnsknechten en enkele onderofficieren en minderen der infanterie als verplegingstroep; ook konden zij over het noodige slachterspersoneel beschikken. Met de zorg voor de verpleging van het detachement Djati- barang van de roode partij was de intendant der 1ste Brigade belast; op de verpleging van het XXIste bataljon infanterie werd, na aankomst te Tjilimoes, toezicht uitgeoefend door den hoofd officier der intendance bij de leiding. Nadat de 2de Brigade Koe ningan had bereikt, werd de zorg voor de verpleging opgedragen aan den intendant dezer Brigade. III. Aanschaffing van het benoodigde. Brandhout, ligstroo en gras werden plaatselijk bij de bevolking aangekocht, padi (of gaba) zooveel mogelijk uit de vele in de landstreek aanwezige desa-loemboengs. Bovendien was een hoe veelheid djati-brandhout aan het spoorwegstation der S. S. te Cheribon opgestapeld, teneinde in de behoefte te kunnen voor zien, voor het geval na de vereeniging van alle troepen aldaar met de aanschaffing bij de bevolking bezwaren werden onder vonden. Bij de levering van het gras was overeengekomen, dat de gras snijders beschikbaar zouden blijven, totdat het gras in ontvangst

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 102