94 Na aankomst van de troepen der le Brigade te Cheribon had de vulling der bagagetreinen plaats. De hoedanigheid der verstrekte levensmiddelen, ook die der fourages, liet niet te wenschen over. Een deel der voor deze Brigade door den aannemer geleverde versche groenten, welke van Tjimahi per spoor waren aangevoerd, moest worden afgekeurd; het was evenwel mogelijk door plaat selijke aanschaffing van versche artikelen tijdig in het ontbre kende te voorzien. Bij de 4de Brigade had de vulling der bagagetreinen plaats vóór vertrek uit het garnizoen. Ter voorziening in de behoefte aan rundvleesch 'werd voor de geheele roode partij steeds te Cheribon geslacht. Bij de Blauwe Partij. Ook bij de blauwe partij is de verpleging geregeld verloopen. De door den aannemer geleverde levensmiddelen en de van de bevolking aangekochte fourage en het brandhout waren van goede hoedanigheid. De rijdende veldbakkerij heeft, ondanks de herhaalde verande ring van standplaats, uitstekend gewerkt. Het geleverde brood was van zeer goede hoedanigheid, terwijl steeds tijdig de benoo- digde hoeveelheid kon worden gebakken. Ter voorziening in de behoefte aan rundvleesch werd voor c!e 3de Brigade eerst te Tjimahi, vervolgens te Koeningan en eindeiijk te Cheribon geslacht. Het slachten voor de 2de Brigade geschiedde eerst te Bandjar. daarna te Tjiniroe, Koeningan en Cheribon. Tengevolge van het niet tijdig aankomen van de bagagetreinen van een gedeelte der troepen van de 3de Brigade op den 21 sten September 1917 (marsch van Kawali naar Tjikïdjing) is op den avond van dien dag door die troepen het noodration moeten worden aangesproken. Bij de 2de Brigade konden gedurende den marsch van Rantjah naar Tjiniroe (op, den 21sten September 1917 van de voorhoede en op den 22sten September d. a. v. van het overige gedeelte der Brigade) de bagagetreinen evenmin tijdig volgen, zoodat even-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 104