108 V. TREINEN. 1 De inhuur van alie trekpaarden en van de draagpaarden, "welke niet door den Trein kunnen worden verstrekt, geschiedt door •den commandant van den Trein te Bandoeng, die tevens is belast met de beschikbaarstelling daarvan op de concentratieplaatsen. 2 De voor de radiotelegraafbrigades benoodigde Austr. paar- -den zullen, voor zoover zij niet kunnen worden geleverd door het treindetachement te Tjimahi, worden aangevraagd bij het hoofd >jan het wapen der artillerie (met de ontbrekende stukrijders). 3 De radiotelegraafbrigade van het hoofdkwartier zal door de zorg van den commandant van deze afdeeling van Cheribon naar Linggardjati worden vervoerd. 4 De 2de brigade zal uitsluitend met draagpaarden worden uit- ■gerust, de overige troepen met voertuigen en enkele draagpaarden. 5 Door den commandant van den Trein wordt aan de ver schillende brig, (det.) ctn. een opgave verstrekt van het bereden (met rijpaard en harnachement) en onbereden personeel van den Trein, dat op de verschillende concentratieplaatsen in totaal als toezichtvoerenden ter beschikking zal worden gesteld. 6 De comdt. van de 2de brig, ontvangt bovendien van den ■comdt. van den Trein een opgave van de treinsoldaten-geleiders ■en de treindraagpaarden, welke op de concentratieplaats dezer brig, in totaal van den Trein beschikbaar gesteld zullen worden. 7 De door den Trein beschikbaar gestelde draagpaarden zijn ■slechts uitgerust met stalhalster en bivakring en verder per 2 paar den met 1 mondzak (waarin poetsgereedschap en reserve ijzers). 8 Personeel en paarden bedoeld onder 5 en 6 worden door den ■comdt. van den Trein te Bandoeng tijdig naar de concentratie plaatsen gedirigeerd. 9 AI het overige bij de brigs, en detn. benoodigde treinmaterieel (treinvoertuigen, treindraagtuigen en draagmiddelen) worden door <ie zorg van de brig, en det. ctn. door de troepen medegevoerd naar de concentratieplaatsen. 10 Het hiervoor benoodigd treinmaterieel wordt voor zooveel noodig in de garnizoenen tijdig uit de betrokken magazijn van oorlog in bruikleen ontvangen, waartoe zoo noodig de directeuren "v. h. materieel der artillerie bijzondere voorzieningen treffen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 118