109 11. Bij het bovenstaande dient in aanmerking te worden geno men, dat de trekpaarden worden ingehuurd met trektuigen, doch de draagpaarden zonder draagtuigen en draagmiddelen, doch met hoofdstel en longe. 12 Desgewenscht kunnen de troepencommandanten voor de irt te huren driespannen trektuigen uit het garnizoen meenemen. 13. De brig, en det. ctn. zullen vóór den lOden Sept. den comdt.. van den Trein te Bandoeng rechtstreeks een opgave verstrekken van het juiste aantal van in te huren driespannen, tweespannen» draagpaarden en reserve-paarden, welke op elk der concentratie- plaatsen in totaal beschikbaar moeten zijn. 14 Alle ingehuurde paarden worden door de zorg van den comdt. van den Trein gekeurd en op den linker voorhoef voorzien van een brandmerk T; alle ingehuurde geleiders zijn in het bezit van een identiteitskaart, ontvangen van- en gedeeltelijk ingevuld door een van de officieren van den Trein, met de keuring belast. 15 Alle betalingen betreffende ingehuurde paarden geschic- den bij elke brigade (detachement) door de zorg van den oudsten- treinofficier daarbij ingedeeld, waartoe deze van den chef inten dant een toereikend voorschot te goeder rekening ontvangt. 16 De commandant van den Trein zal den chef intendant op geven, welke officieren van den Trein betalingen hebben te doen,, hoe groot ongeveer de aan hen te verstrekken voorschotten zullen zijn en op welke plaats en op welken datum zij over deze voor schotten wenschen te beschikken. 17 Voor alle rij- en draagpaarden afkomstig van de Treincom- pagnieën wordt door de zorg van den brig, (dets.) intendant be schikbaar gesteld resp. 4,8 en 2,4 K. G. padi, benevens resp. 2!> en 20 K. G. gras per dag. 18. De verschillende troepenctn. zullen nauwgezet toezien op het voeren en drenken der tot den Trein behoorende paarden en zorg dragen voor de juiste uitvoering van het bepaalde in V. D.. Tr. tr. hoofdstuk IX. 19 De geleiders van de ingehuurde paarden voorzien zelf in hunne voeding en in die van hunne dieren. 20 De treinen worden geformeerd onder verantwoordelijkheid' van de brigade (dets.) commandanten, die daartoe personeel en-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 119