Verslag van de Groote Manoeuvres in September 1917. A. INLEIDING. I. Terrein. Het terrein, waarop in 1917 de groote manoeuvres zijn gehouden, strekt zich uit over den veelhoek Djatibarang Cheribon Sin- danglaoet Bandjar Tjiamis Pandjaloe Madja Kadi- paten Djatibarang (zie Overzichtskaart). Met uitzondering van den weg Rantjah Soebang Tjiniroe Koeningan, die zelfs voor een treinafdeeling, samengesteld uit draagpaarden vele bezwaren opleverde, was het terrein, waar de actie afspeelde, voor troepenbewegingen niet moeilijk te noemen. II. Troepenindeeling. 1. Staven en scheidsrechters. Zie de order voor de Groote Manoeuvres (Bijlage I). 2. Partijen. Roode Troepen. 1 Bataljon infanterie te Cheribon. Staf. 11de, 12de, 16de en 20ste Bataljon infanterie, lste Mitrailleur compagnie a 3 sectiën. 1ste Brigade R. H. 3de eskadron cavalerie. lste Afdeeling veldartillerie a 2 batterijen a 3 stukken. 1 Sectie genietroepen. Toegevoegd: 2de Eskadron cavalerie. L. H. 3de eskadron cavalerie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 11