114 breken. Van deze rust kan worden gebruik gemaakt, om de troe pen het middagmaal te doen nuttigen, dat vóór den afmarsch is gereed gemaakt en in den eetketel wordt medegevoerd. 10. Als regel zal het nachtkwartier vóór 4 n. worden betrok ken. Hiervan mag alleen afgeweken worden met toestemming van den hoogstens scheidsrechter bij de brigade of het detachement aanwezig. Deze toestemming wordt alleen verleend, indien uit een verplegingsoogpunt gunstige overnachtingsplaatsen, waar door de intendance reeds voorbereidingen zijn getroffen, niet vóór 4 n. zouden kunnen worden bereikt. 11. In den loop van den middag vangen de keukenwagens aan met het bereiden van het avondmaal, dat bij aankomst in het nacht kwartier wordt uitgereikt. 12. Bij het opdragen van werkzaamheden na aankomst in het nachtkwartier moeten de afdeelingen, die zelf moeten koken, zoo veel als de billijkheid toelaat, worden ontzien. 13. Officieren en onderluitenants kunnen hunne maaltijden in de bij de troepenafdeelingen, waartoe zij behooren, ingedeelde keukenwagens doen bereiden. De maaltijden van de adjudanten onderofficier worden steeds daarin bereid (Zie overigens 11 (16) van Hoofdstuk II van de verplegingsnota). 14. Bij de korpsen, waarbij officiersgamelles zijn ontvangen, nemen officieren en onderluitenants geen burgerbedienden mede, doch worden hun militaire bedienden toegevoegd, wien zij een ver- goeding van 0.25 daags daarvoor hebben te betalen. 15. Aan elke gamelle wordt een inlandsch fuselier als hofmees ter toegevoegd, die daarvoor een vergoeding van 0.50 daags van de deelnemers aan de menage ontvangt. «16. De hoofdverstrekkingsplaatsen zullen worden aangeduid door wittê~vlaggen met een zwart kruis, voor de aanmaak waaraan door den brigade- (dets.)intendant het noodige behoort te worden verricht. IX. ZIEKENVERZORGING EN HYGIENE. 1. Voor de geneeskundige verzorging van de troepen, waarbij geen geneeskundig personel is ingedeeld, treffen de partij- en brigade-(c.q. detachements)ctn. de noodige maatregelen. 2. Bij iedere brigade wordt door de zorg van den brigade-com-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 124