125 gevaar zou loopen, zullen door den Brigade-Intendant, met voor kennis van den Brigade-Commandant, zonder te letten op den oor logstoestand, de noodige maatregelen worden getroffen om die artikelen naar de betrokken bivaks enz. te doen vervoeren. (2). In zulk een geval zal onmiddelijk den Intendant bij de Leiding zijn te waarschuwen. III. VERGOEDING VOOR LEVENSMIDDELEN. 1. Bedrag van vergoeding en tijdvak, waarover toegekend. Aan alle troepen, welke aan de manoeuvres deelnemen, wordt van en met den dag van vertrek uit- tot en met den dag van terug komst in het garnizoen of op de standplaats een vergoeding voor levensmiddelen toegekend per man en dag bedragende: voor Europeanen, enz0.69 Inlanders (dwangarbeiders) 0.46 2. Dwangarbeiders. Indien dwangarbeiders bij de manoeuvreerende troepen worden ingedeeld, zullen zij gedurende den tijd, bedoeld in 1 hiervoren, op dezelfde wijze worden verpleegd als de Inlandsche militairen. 3. Vergoeding voor levensmiddelen ter beschikking van de Brigade-Intendanten. Voor den aankoop der benoodigde artikelen beschikken de Bri gade-Intendanten over de in 1 hiervoren bedoelde vergoeding voor levensmiddelen gedurende de dagen, dat de verpleging door hunne zorg geschiedt. 4. Verantwoording der vergoeding voor levensmiddelen aan den Brigade-Intendant. (1). De in 3 hiervoren bedoelde gelden worden door de Com pagnies-Commandanten, na afloop van de manoeuvres, ten spoe digste door tusschenkoinst van de korpskwartiermeesters overge maakt aan den Brigade-Intendant. (2). Van het totaal bedrag wordt, onder volledige omschrij ving, afgetrokken al hetgeen de compagnie zelve voor voeding, voor de samenstelling van het voorloopige noodration en indien zulks heeft plaats gehad aan vergoeding voor levensmiddelen heeft uitgegeven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 135